• From January 15, 2021 16:00 to March 07, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image ser frem til at kunne genåbne og præsentere udstillingen Time Times Three med computer- og installationskunst af den danske billedkunstner Rebecca Krasnik. Til udstillingen har Krasnik skabt en stedspecifik installation og en 3D computer-ani
  mation, der skubber til det faktiske rum og ideen om en lineær tid. I animationen ligger flodhesten alene i sit tomrum, helt roligt og fredfyldt i vandet, men hver gang den åbner munden, og viser sine store tænder, minder den os om, at den er aggressiv, dræbende farlig og vild. Flodhesten forestiller noget den ikke er -- den er er nemlig et resultat af tal i en computer. Koder skaber dens liv i en alternativ verden, der strækker sig ind i uendeligheden. Animationen er ikke bare en video, der vises i et loop, men er baseret på algoritmer, der producerer tilfældige udfald over tid. Værket kan derfor fortsætte uendeligt i både tid og rum – indtil softwaren går i stå eller hardwaren går i stykker. Den stedspecifikke installation agerer som bindeled mellem det fysiske rum og computer-animationens tekniske egenskaber. Den består af trapper, der strækker sig fra nuet, ind i fremtiden, ud gennem alternative tidslinjer. Tilsammen udgør de en undersøgelse af en virkelighed, hvor tid er flydende, uendelig og individuel.I forbindelse med udstillingen vil Galleri Image afholde symposiet Tid og Teknologi lørdag d. 6. marts. Symposiet vil tage udgangspunkt i teknologiske udviklinger af blandt andet fotografiet omkring år 1900. Derfra vil der indledes samtaler om hvordan den teknologiske udvikling fortsat påvirker produktionen og forståelsen af  billeder. Ved symposiet undersøges dermed hvilke tanker og ideer der ligger i vores produktion og opfattelse af computergenererede billeder; hvilke tidslige og rumlige muligheder der opstår; og disse muligheders effekt på vores nuværende oplevelse af tid og rum.Om kunstneren Rebecca Krasnik (f. 1987) er en dansk billedkunstner, som bor og arbejder i København. Hun har en MFA i Photography, Video and Related Media fra School of Visual Arts, New York City, USA. Krasnik har udstillet sin kunst i blandt andet New York, London og København. Hendes udstilling på Galleri Image er hendes første soloudstilling i Aarhus.Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: www.rebeccakrasnik.info Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus kommune) A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden og Augustinus Fonden.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From January 15, 2021 16:00 to March 07, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image looks forward to re-opening and presenting the exhibition Time Times Three with computer and installation art by the Danish artist Rebecca Krasnik.Krasnik has created a site-specific installation and a 3D computer animation that plays with t
  he physical  space and ideas on linear time. In the animation the hippopotamus lies alone in its void, completely calm and peaceful in the water. But each time it opens its mouth to bare its large teeth, we are reminded that it is aggressive, lethally dangerous and wild. The hippopotamus represents something it is not -- in fact it is made of numbers in a computer. Codes create its life in an alternate world that continues endlessly. The animation is not just a video played in a loop, but is created by algorithms that produce random occurrences over time. This allows the artwork to continue endlessly in both time and space - until the software crashes or the hardware breaks. The site-specific installation acts as a connection between the physical space and the technical qualities of the computer animation. It consists of staircases that stretch from the now into the future, towards  alternate timelines. Together they make up an exploration of a reality in which time is fluent, endless and individual.  In conjunction with the exhibition, Galleri Image will organise the symposium Time and Technology Saturday March 6. The symposium will base its discussions on ideas on technological  developments, such as photography from around the turn of the 19th century. It will initiate discussions on how technological developments continue to affect the production and interpretation of images today. The symposium thereby examines the thoughts and ideas that lie behind the production and consumption of computer generated imagery; the temporal and spatial possibilities which occur within them; and the effect these possibilities have on the ways in which we experience time and space. About the Artist Rebecca Krasnik (b. 1987) is a Danish Visual Artist based in Copenhagen. She has an MFA in Photography, Video and Related Media from School of Visual Arts, New York City, USA. Krasnik's art has been exhibited in New York, London, Copenhagen, and more. Her exhibition at Galleri Image is her first solo show in Aarhus. Read more on the artist's website: www.rebeccakrasnik.info The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, the city of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), The A.P. Møller Foundation, The William Demant Foundation and the Augustinus Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From March 12, 2021 16:00 to May 02, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen The Color of Water af den amerikanske kunstner Sarah SchorrThe Color of Water, er en undersøgelse af et livsvigtigt element: vand. Hvilken farve har vand? Svaret findes både i videnskaben og følelseslivet, men svaret
  er også undvigende og skiftende. Gennem de dobbelte processer som er undersøgelsen af farve- og følelsesgradueringer, følger Schorr de flygtige refleksioner af lys og stemning i vand. Hvordan bevarer vi denne ressource for kommende generationer?Når man træder ned i vand, om end overfladen er mat eller klar, træder man både ned i en fysisk passage og på en metafysisk sti. Punktet for denne indtrængen skaber overfladespænding. Et skift i trykket medfører en rystende væske som gennemtrænges. Luften reduceres og forsvinder. Lyd ændrer sig; musik bliver forvrænget og forandret. Fra sølv til sort til smaragdgrøn: vand er sjældent bare blåt. Nogle gange er havet en buldrende rød, farvet af dybhavsalger. Disse overgange åbner op for en ny refleksiv proces, opfordrer til overvejelser omkring opmærksomhed, kropslighed og bevægelighed i vores mediemættede samfund. Schorrs arbejde svarer ikke på det retoriske spørgsmål: Hvad er farven på vand? I stedet er projektet en invitation til at engagere sig i en undersøgende og overvejende proces.The Color of Water tager afsæt i Schorrs egen introduktion til vinterbadning nær Aarhus. Her fandt hun sig selv draget gang på gang af Ballehage Strand igennem skiftende sæsoner. Dermed påbegyndtes en fotografisk undersøgelse af vand og de refleksive processer det sætter i gang. The Color of Water består af sammenvævede værker af Sarah Schorr: Osmosis, Riptide og Ephemeral Metallics. I forbindelse med udstillingen arrangeres et seminar og en række workshops, herunder Schorrs M.I.N.T workshop for unge, der inviterer deltagerne til at gå ned i gear for at opleve naturen, og den interaktive performance Water(Color÷Code), som undersøger farvens subjektive natur, billedets permeabilitet og vores egen subtile accept af den gennemtrængende digitalisering af vores oplevelser. Water(Color÷Code) er udviklet I samarbejde med Gabriel Pereira og Carlos Oliveira. Udstillingen består desuden af The Color of Water: Algorithmic Sea, et værk og en performance udarbejdet i samarbejde Gabriel Pereira and Carlos Oliveira.Om kunstneren:  Sarah Schorr er en amerikansk fotograf, forsker, og underviser. Hun har en MFA i fotografi fra The School of Visual Arts i New York og en Ph.d. i sociale praksisser omkring fotografi og sociale medier fra Aarhus Universitet. Hendes værker har været udstillet på internationalt anerkendte udstillingssteder som Yancey Richardson Galleri og Scalo Project Space i New York. I 2020 blev Schorrs værker tildelt Julia Margaret Cameron prisen for kvindelige fotografer. Schorr bor og arbejder (og svømmer) i Aarhus. Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: sarahschorr.comUdstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen, A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden og Augustinus Fonden.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From March 12, 2021 16:00 to May 02, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition The Color of Water by the American artist Sarah Schorr. The Color of Water is an investigation of one of our life sustaining elements: water. What is the color of water? The answer is part science and part emotion; ye
  t the answer is elusive and shifting. Through the dual processes of examining gradations of color and gradations of emotion, Schorr follows the ephemeral refractions of light and mood in water. How will we preserve this resource for future generations? Opaque, transparent, or translucent, entering water can delineate both a physical passage and a metaphysical pathway. The point of ingress creates surface tension. A shift in pressure causes liquid to quiver as it is pierced. Air is reduced and then removed. Sound changes: Music becomes obscured and redacted. Silver to black to emerald green: Water is often not blue. Sometimes the sea is a rolling red from deep sea algae. Assisted by the waterscape, these transitions open us to different reflective experiences, sparking introspection about attention, physicality, and mobility in our media-saturated landscape. Schorr’s work does not answer the rhetorical question: what is the color of water? Instead, this project is an invitation to engage in a process of inquiry and contemplation. The Color of Water project grew out of Schorr's introduction to winter swimming near Aarhus. She found herself repeatedly drawn to the stark beauty of Ballehage beach in all seasons. Thus, began a photographic exploration of water and the reflexive states that it encourages. The Color of Water is composed of interrelated bodies of work by Schorr: Osmosis, Riptide, and Ephemeral Metallics. The exhibition also includes The Color of Water: Algorithmic Sea, a work and performance is developed in collaboration with Gabriel Pereira and Carlos Oliveira. A seminar and different workshops will be arranged during the exhibition period. These include Schorr's M.I.N.T workshop for youth, which invites participants to slow down to experience nature, and her interactive performance The Color of Water: Algorithmic Sea that investigates the subjective nature of color, the permeability of images and our subtle acceptance of the pervasive digitization of our experiences. About the artist: Sarah Schorr is an American photographic artist, researcher, and educator. Schorr’s work has been widely exhibited with solo shows at esteemed spaces such as Yancey Richardson Gallery and Scalo Project Space in New York City. Her photographic art has been selected for juried group exhibitions by notable curators such as Elizabeth Avedon and Paula Tognarelli. In 2020, Schorr’s work was honored by the Julia Margaret Cameron Award for women photographers (first prize) in the category of nude with an exhibition at the Fotonostrum Gallery in Barcelona and a Terra Foundation Fellowship residency (postponed to 2021). A catalogue of Schorr’s current work, The Color of Water, will be published by Galleri Image to accompany a forthcoming (2021) solo show of her work and travel (2022) to the Northern Photographic Centre in Finland. Since earning her PhD in 2017, her research examines photographic practice as a mode of contemplation and sense making. Schorr currently lives in Denmark where she works (and swims). You can visit the artist's website www.sarahschorr.com for more informationThe exhibition is supported by the Statens Kunstfonds, the city of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), The A.P. Møller Foundation, The William Demant Foundation and the Augustinus Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From May 07, 2021 16:00 to June 27, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the solo exhibition Raiz by the Portuguese artist Helena Gonçalves. Raiz (roots) is a series of staged photographs, recreations of an inner imaginarium: they arise from an archive of memories, concerns, a part of a personal diary. L
  ayers of an obscure space, about what we are. Assumed enactments, which do not seek to recreate reality, but where strange moments of relationships between the visible and the invisible are built.Representations behind representations, immobile figures, or in a small gesture, unidentified, expressive bodies, intension. Almost all photographs emerge from the dark, showing people, animals, nature, or small notes of (chaotic) civilization. The textures of the photographs in the spaces alternate between earth and tar, grass, and cement. The scenario where objects and animals appear, causes a strangeness across the work. We immerse ourselves in a world of the author, a journey through images that bring together, separate, and confuse emotions: nothing is linear. Within the frozen images we get lost in a cloud of possibilities. About the artistHelena Gonçalves (b. 1978) is a Portuguese photographic artist based in Portimão. Throughout her career she has worked with staged spaces, sometimes real, sometimes built for the image, with long exposures, pointing the light to part of the scenery that is in the image. Her photography presents the strange moments between the visible and the invisible – light painting on a black canvas. What appears are parts of an underworld, a different layer of our reality. Her work has been exhibited in a number of galleries, festivals and exhibition spaces in Portugal, France, Italy, Spain, the Czech Republic, and more. She is the co-founder of Black Box Atelier and teaches at Ar.Co., Atelier de Lisboa and Etic. Since 2000, she has also been the photographer for the Útero Theater Group.Raiz was first exhibited in 2018 at Antiga Gráfica Alvalade, Lisbon. It is Helena Gonçalves’ first exhibition in Denmark.  The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From May 07, 2021 16:00 to June 27, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenter soloudstillingen Raiz af den portugisiske kunstner Helena Gonçalves.Raiz (rødder) er en serie af iscenesatte fotografier, genskabte billeder af en indre fantasiverden: De dannes ud fra et arkiv af minder, bekymringer, som dele af e
  n personlig dagbog. Lag fra et obskurt rum, som omhandler hvad hvad vi består af. Formodede udspil, som ikke ønsker at genskabe virkeligheden, men snarere hvordan det forunderlige møde mellem det synlige og det usynlige bliver til. Repræsentationer bag repræsentationer, immobile figurer, eller i en næsten umærkbar gestus, uidentificerede, ekspressive kroppe, intentioner. Næsten alle fotografierne dannes af mørket, viser mennesker, dyr, natur, eller små nuancer af (kaotisk) civilization. Værkernes tekstur i det alternative rum mellem jord og tjære, græs og cement. Scenariet hvor objekter og dyr kommer frem, giver værkerne en mærkværdig aura. Vi fordyber os i forfatterens verden, en rejse gennem billeder som bringer sammen, separerer, og forvirrer følelserne: Intet er lineært. I det frosne billede forsvinder vi en sky af muligheder.Om kunstnerenHelena Gonçalves (f. 1978) er en portugisisk fotografisk kunstner som bor og arbejder i Portimão. Gennem hendes karriere har hun arbejdet med iscenesatte rum, der både har været opbyggede og virkelige, med lang eksponering, der peger lyset mod dele af billedets scener. Hendes fotografi præsenterer de mærkværdige øjeblikke mellem det synlige og det usynlige -- lys der males på et sort lærrede. Resultatet er dele af en underverden, et nyt lag af vores virkelighed. Hendes værker er blevet udstillet i en række gallerier, festivaler og udstillingssteder i Portugal, Frankrig, Italien, Spanien, Tjekkiet, m.fl. Hun er medstifter af Black Box Atelier og underviser ved Ar.Co., Atelier de Lisboa og Etic. Siden 2000 har hun desuden været fotograf for teatergruppen Útero. Raiz blev først udstillet i 2018 i Antiga Gráfica Alvalade, Lissabon. Udstillingen er Helena Gonçalves’ første i Danmark. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From August 06, 2021 16:00 to October 17, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen Looking for Pasolini (Searching for Ana Mendieta) af den danske billedkunstner Peter Brandt.Udstillingens fokus er på to gerningssteder, hvis historie og betydning er blevet forandret af voldsomme episoder. Udstillin
  gens hovedpersoner er filminstruktør, forfatter og samfundsdebattør Pier Paolo Pasolini og cubansk-amerikansk kunstner Ana Mendieta, som begge led en voldelig død under mistænkelige omstændigheder i henholdsvis 1975 og 1985.Pasolini er bedst kendt for sin film "Saló, o le 120 giornete di Sodoma", og Medieta for sine "earth-body" værker. Selvom udstillingens to hovedpersoner aldrig mødte hinanden forbinder Peter Brandt dem, ikke blot gennem deres død, men også deres praksis, der ofte behandlede vold og kropslighed. Baseret på omfattende research i Rom, Ostia, Bologna, Carsarsa og New York, vil udstillingen undersøge forbindelsen mellem et steds historie eller udtryk og den vold der er begået der. Brandt producerer nye værker til udstillingen, der vil benytte sig af performative greb, arkivmateriale, tekst, foto, video og tekstilværker.I forbindelse med udstillingen arrangeres en performance med Peter Brandt samt et seminar. Om kunstnerenPeter Brandt (f. 1966) er dansk billedkunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I sin praksis benytter han sig især af feministiske strategier og sin egen krop, og referer ofte til andre kunstnere. Han bor og arbejder i København. 
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From August 06, 2021 16:00 to October 17, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Looking for Pasolini (Searching for Ana Mendieta) by the Danish artist Peter Brandt. The exhibition focuses on two crime scenes, where violent acts have changed the history and meaning of the space. The main character
  s of the exhibition are director, author and intellectual Pier Paolo Pasolini and Cuban-American artist Ana Mendieta, who both fell victim to a violent death under mysterious circumstances in 1975 and 1985, respectively.Pasolini is known for his film Saló, o le 120 giornete di Sodoma, and Mendieta for her “earth-body” works. Even though the two main characters of the exhibition never met, Peter Brandt connects them, not only through their cause of death, but also through their work as artists, which often revolved around violence and the body.Based on extensive research in Rome, Ostia, Bologna, Carsarsa and New York, the exhibition will explore the connection between the history and atmosphere of a space and the violent acts committed there. Brandt will produce new works for the exhibition, incorporating performance, archive material, text, photos, video and textile works. In conjunction with the exhibition Galleri Image will present a performance and a seminar with Peter Brandt. About the ArtistPeter Brandt (b. 1966) is a Danish visual artist based in Copenhagen. He has a degree from The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen and The Royal Institute of Art in Stockholm. In his artistic practice, he often makes use of feminist strategies and his own body, while refering back to other artists.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From September 30, 2021 16:00 to October 03, 2021 16:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Photobook Week Aarhus (PWA) will take place 30 September – 3 October 2021. In the last 7 years, PWA has become one of the most poignant events about and around the photobook. With a wide selection of exhibitions, talks and debates, PWA represents a conti
  nuous study of the evolution and role of the medium. The festival has been referred to as- "the Think Tank of the Photobook" and is acclaimed for its atmosphere and spirit. After exploring Flatness (2019), and Seriality (2020), this year’s edition of Photobook Week Aarhus will focus on Movement and Transition. The exhibition program will embrace contemporary themes such as migration, globalization and post-colonial thinking, and artistic movements such as Dada and Fluxus.In collaboration with PWA’s great network of Danish and international museums and libraries, this year we will extend our exhibitions to include art objects, historical travel guides and accounting books, which will be exhibited along with art- and photobooks. With the festival we want to highlight libraries as a room for contemplation, concentration and creativity, where the book can be a source of information as well as a material support for artistic practice. This year we will focus on the production of photobooks in countries such as Greenland, The Caribbean and the Caucasus region. Read more about PWA at http://photobookweek.org/ or keep up with the latest updates on Facebook and Instagram. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Galleri Image founded Photobook Week Aarhus in 2014, and has since collaborated with the Aarhus School of Architecture on organising the festival. PWA focuses on the rapidly growing international interest in photobooks and represents a continuous study of the evolution and role of the medium. PWA presents the photobook to the general public and to individuals who work professionally with photobooks and photography, be it from an artistic, communication-related or academic standpoint. User involvement, openness and dialogue are key words when it comes to the form and content of the festival. For this reason, PWA has placed great emphasis on inviting a large number of exhibitors and speakers who can present the photobook in a cross-disciplinary perspective. This has made it possible to exhibit significant but rare photobooks that have been discussed by researchers, photographers, leading curators, architects and many other qualified contributors from around the world.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From September 30, 2021 16:00 to October 03, 2021 16:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Photobook Week Aarhus (PWA) afholdes d. 30. september - 3. oktober 2021. I løbet af de sidste syv år har Photobook Week Aarhus vokset sig til en af de absolut vigtigste begivenheder for fotobogselskere verden over. Med en lang række udstillinger, talks o
  g paneldiskussioner stiller PWA skarpt på fotobogens rolle og udvikling igennem tiden, og festivalen er på mange måder blevet et særligt samlingspunkt - en 'fotobogens tænketank' - som er bredt anerkendt for dets atmosfære og ånd.  Efter at have undersøgt temaerne Fladhed (2019) og Serialitet (2020), vil dette års udgave af Photobook Week Aarhus fokusere på Bevægelse og Overgange. Programmet for PWA 2021 favner således alt fra samtidstematikker som migration, globalisering og postkolonialisme til kunstbevægelserne Dada og Fluxus.I samarbejde med PWAs store netværk af danske og internationale museer og biblioteker, vil vi i år udvide vores udstillinger med kunstobjekter, historiske rejseguides og regnskabsbøger, der vil blive udstillet side om side med kunst- og fotobøger. Vi ser festivalen som en begivenhed, der understreger bibliotekets relevans som et rum for kontemplation, koncentration og kreativitet, hvor bogen kan skifte mellem at være en kilde til viden og en materiel støtte for kunstnerisk praksis. I år vil vi særligt sætte fokus på fotobogens produktion i lande så som Grønland, Caribien og Kaukasusregionen. Læs mere om Photobook Week Aarhus på http://photobookweek.org/ eller følg med på Facebook og Instagram for løbende informationer og updates. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Galleri Image stiftede Photobook Week Aarhus i 2014, og har siden samarbejdet med Arkitektskolen Aarhus om at organisere festivalen. PWA fokuserer på den voksende internationale interesse for fotobøger og repræsenterer en løbende undersøgelse af mediets rolle og udvikling. Photobook Week Aarhus formidler til den brede offentlighed såvel som til de, der arbejder professionelt med fotobogen og fotografiet - uanset om de gør det fra et kunstnerisk, formidlingsmæssigt eller akademisk udgangspunkt. Brugerinddragelse, åbenhed og dialog er nøgleord i henhold til festivalens form og indhold, og Photobook Week Aarhus har derfor altid lagt stor vægt på at invitere en lang række udstillere og oplægsholdere, der kan formidle fotobogen i et tværfagligt perspektiv. Det har således været muligt at udstille vigtige men svært tilgængelige fotobøger, som er blevet diskuteret af internationale og nordiske fotoforskere, fotografer, ledende kuratorer, arkitekter og mange andre kvalificerede bidragsydere.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 22, 2021 16:00 to December 19, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen Glimpse of Time af den grønlandske fotokunstner Inuuteq Storch. Udstillingen viser kontrasten mellem 1800-tallets og nutidens Grønland. Inuuteq Storchs egne samtidsfotografier af sin fødeby, Sisimiut (fra den kommend
  e bog "Keepers of the Ocean"), mødes med arkivprojeket ”Mirrored - Portraits of Good Hope”, hvor han har fundet fotos fra perioden 1889-1935 af Grønlands første fotograf, John "Ujuut" Møller.For Inuuteq Storch er udstillingens to værkgrupper en del af et større arbejde med at sætte et nyt fokus på grønlandsk selvfremstilling og postkolonial bevidsthed om national stolthed og identitet. Udstillingen bringer de to grønlandske fotografers værker sammen hen over et spænd på mere end 100 år, og udforsker stedsidentitetens udvikling set fra folkets eget perspektiv.Inuuteq Storch er vokset op i Grønland, hvor landskabet og vejret er dominerende og hvor naturen bestemmer livets rytme. Men de historier, som fortælles om livet i dette landskab, har traditionelt været præget af danske rejsende og deres blik på naturen og folket. I Storchs kunstneriske arbejde søger han efter sin og andre grønlænderes egne visuelle fortælling: Hvordan ser billederne ud, når de kommer indefra og ikke udefra?I forbindelse med udstillingen arrangeres et symposium om grønlandsk identitet og kultur, hvor en række akademikere og kulturaktører vil deltage. En af de bekræftede foredragsholdere er den anerkendte forfatter Niviaq Korneliussen, der med sine anmelderroste romaner har forankret sig som en helt afgørende fornyende stemme i grønlandsk litteratur. Den grønlandsk-lettiske billedkunstner Bolatta Silis-Høegh, som bl.a. kuraterede udstillingen I vores levetid – Ny kunst fra Grønland, der inkluderede værker af Inuuteq Storch, vil også tage del i symposiet. Om kunstnerenInuuteq Storch er kunstfotograf og er uddannet på International Center of Photography i New York og fra fotoskolen Fatamorgana i Danmark. Han har udstillet i Grønland, Danmark, USA, Norge og Columbia, og har udgivet fotobøgerne "Porcelain Souls" og "Flesh".
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 22, 2021 16:00 to December 19, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Glimpse of Time by the Greenlandic photographic artist Inuuteq Storch. The exhibition juxtaposes 19th century Greenland with the Greenland of today. Inuuteq Storch’s own contemporary photographs of his hometown Sisimi
  ut (from the upcoming book "Keepers of the Ocean") are presented alongside the archival project ”Mirrored - Portraits of Good Hope”, where he has gotten a hold of photos by Greenland’s first photographer John "Ujuut" Møller from the period 1889-1935.To Inuuteq Storch, the two series of artworks in the exhibition are a part of a larger effort to promote Greenlandic self expression and postcolonial consciousness about national pride and identity. The exhibition connects the works of the two Greenlandic photographers over a period of more than 100 years and explores the development of the geographic identity as seen from the perspective of its people. Inuuteq Storch grew up in Greenland, where the landscape and weather is dominant and where nature rules over life’s rhythms. But the stories being told about life in this landscape have historically been influenced by Danish travelers, whose views on its nature and its people have affected how they have been portrayed. In Storch’s art he is searching for his own visual narrative, as well as that of other Greenlandic people: How do the images look, when they come from within and not from the outside? In conjunction with the exhibition, Galleri Image will organise a symposium about Greenlandic identity and culture, with a collection of academics and cultural actors. One of the speakers will be the acclaimed author Niviaq Korneliussen, who has been established as one of the key voices in contemporary Greenlandic literature. The Greenlandic-Latvian visual artist Bolatta Silis-Høegh, who was the curator of the exhibition In Our Lifetime - New Art from Greenland, which included works by Inuuteq Storch, will also participate in the symposium. About the artistInuuteq Storch is a photographic artist with a degree from the International Center of Photography in New York and Fatamorgana in Denmark. His art has been exhibited in Greenland, Denmark, USA, Norway and Columbia. He has also published two photobooks:  Porcelain Souls and Flesh.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
12 399 en events32c6ca68d6f1ccd1ccb232fde33e9cb4