• From October 22, 2021 16:00 to December 19, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen Good Hope Keepers and The Mirrored Portraits of the Ocean af den grønlandske kunstner Inuuteq Storch.Udstillingen viser kontrasten mellem 1800-tallets og nutidens Grønland. Inuuteq Storchs egne samtidsfotografier af
  sin fødeby, Sisimiut (fra den kommende bog Keepers of the Ocean), mødes med arkivprojektet Mirrored - Portraits of Good Hope, hvor han har fundet fotos fra perioden 1889-1935 af Grønlands første fotograf, John "Ujuut" Møller.For Inuuteq Storch er udstillingens to værkgrupper en del af et større arbejde med at sætte et nyt fokus på grønlandsk selvfremstilling og postkolonial bevidsthed om national stolthed og identitet. Udstillingen bringer de to grønlandske fotografers værker sammen hen over et spænd på mere end 100 år, og udforsker stedsidentitetens udvikling set fra folkets eget perspektiv.Inuuteq Storch er vokset op i Grønland, hvor landskabet og vejret er dominerende og hvor naturen bestemmer livets rytme. Men de historier, som fortælles om livet i dette landskab, har traditionelt været præget af danske rejsende og deres blik på naturen og folket. I Storchs kunstneriske arbejde søger han efter sin og andre grønlænderes egne visuelle fortælling: Hvordan ser billederne ud, når de kommer indefra og ikke udefra?Bogen Inuuteq Storch: John Møller - Mirrored, Portraits of Good Hope, som er udgivet af Roulette Russe, lanceres i forbindelse med åbningen af udstillingen.Til ferniseringen holdte den grønlandske musiker Jaaku Sørensen en lille koncert, som kan ses her. Videoen er lavet af Kirse Juul Thomsen.Inuuteq Storch til Photobook Week AarhusInuuteq Storch kuraterede desuden en udstilling på Galleri Image under Photobook Week Aarhus, som blev afholdt 14.-17. oktober. Udstillingen Eye to Eye - Photobooks and Zines from Greenland kan fortsat opleves på Galleri Image og viser fotobøger fra grønlandske og internationale fotografer og fortæller en historie om Grønland i billeder set ud fra folkets eget perspektiv.Symposium: Blikke på GrønlandI forlængelse af udstillingen arrangeres symposiet, Blikke på Grønland, om forskellige indgangsvinkler til kunst fra og om Grønland, som afholdes den 13. november kl. 11-15.30 på Det Grønlandske Hus Aarhus. Symposiet er arrangeret af Galleri Image, Art Weekend Aarhus og ASSINGA, som er et samarbejde mellem rum46, Nuuk Kunstmuseum og Aarhus Feminist Collective. Her vil en række akademikere og kulturaktører uddybe på de samtaler udstillingen Good Hope Keepers and the Mirrored Portraits of the Ocean lægger op til. De deltagende tæller bl.a. Tina Enghoff, billedkunstner, Anne Haaning, billedkunstner, Stine Lundberg Hansen, tidligere formidlingsinspektør og kurator på Nuuk Kunstmuseum, David Winfield Norman, postdoc ved University of Michigan og en del af forskningsgruppen The Art of Nordic Colonialism, Mai Misfeldt, kunst- og litteraturanmelder, samt Inuuteq Storch selv. Mads Jannik Holm vil moderere symposiet.Tilmelding til symposiet er gratis og foregår via info@galleriimage.dk.Om kunstnerenInuuteq Storch (f. 1989) bor og arbejder i Grønland. Han er uddannet på International Center of Photography i New York og fra fotoskolen Fatamorgana i Danmark. Han har udstillet i Grønland, Danmark, USA, Norge og Columbia, og har udgivet fotobøgerne Porcelain Souls og Flesh. Læs mere på Inuuteq Storchs egen hjemmeside: www.inuuteqstorch.com.Udstillingen og symposiet er støttet af Statens Kunstfond, A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden, Augustinus Fonden og Grosserer L. F. Foghts Fond.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 22, 2021 16:00 to December 19, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Good Hope Keepers and The Mirrored Portraits of the Ocean by the Greenlandic artist Inuuteq Storch.The exhibition juxtaposes 19th century Greenland with the Greenland of today. Inuuteq Storch’s own contemporary photog
  raphs of his hometown Sisimiut (from the upcoming book Keepers of the Ocean) are presented alongside the archival project Mirrored - Portraits of Good Hope, where he has gotten a hold of photos by Greenland’s first photographer John "Ujuut" Møller from the period 1889-1935.To Inuuteq Storch, the two series of artworks in the exhibition are a part of a larger effort to promote Greenlandic self expression and postcolonial consciousness about national pride and identity. The exhibition connects the works of the two Greenlandic photographers over a period of more than 100 years and explores the development of the geographic identity as seen from the perspective of its people. Inuuteq Storch grew up in Greenland, where the landscape and weather is dominant and where nature rules over life’s rhythms. But the stories being told about life in this landscape have historically been influenced by Danish travelers, whose views on its nature and its people have affected how they have been portrayed. In Storch’s art he is searching for his own visual narrative, as well as that of other Greenlandic people: How do the images look, when they come from within and not from the outside?The book, Inuuteq Storch: John Møller - Mirrored, Portraits of Good Hope published by Roulette Russe, will be launched at the opening of the exhibition.At the exhibition opening there was a small concert with Greenlandic artist Jaaku Sørensen - see the concert here. The video is made by Kirse Juul Thomsen.Inuuteq Storch at Photobook Week AarhusInuuteq Storch curated an exhibition at Galleri Image during Photobook Week Aarhus, which took place 14-17 October. The exhibition Eye to Eye - Photobooks and Zines from Greenland is still on display at Galleri Image and shows photobooks from Greenlandic and international artists and tells a story about Greenland in pictures seen from the perspective of the Greenlandic people.Symposium: Gazes on GreenlandIn conjunction with the exhibition, we will present the symposium Gazes on Greenland, where different points of view on art from and about Greenland will be discussed. The symposium will take place on 13 November from 11 am to 3.30 pm at The Greenlandic House Aarhus. The symposium is arranged by Galleri Image, Art Weekend Aarhus and ASSINGA, which is a collaboration between rum46, Nuuk Art Museum and Aarhus Feminist Collective. A group of academics and cultural people will expand on those conversations presented in the exhibition Good Hope Keepers and the Mirrored Portraits of the Ocean. The participants are among others, Tina Enghoff, visual artist, Anne Haaning, visual artist, Stine Lundberg Hansen, former dissemination director and curator at the Nuuk Art Museum, David Winfield Norman, postdoc at the University of Michigan and part of the research group The Art of Nordic Colonialism, Mai Misfeldt, art and litterature reviewer, and Inuuteq Storch himself. Mads Jannik Holm will moderate the symposium.Entry to the symposium is free. Please sign up by writing us at info@galleriimage.dk.About the artistInuuteq Storch (b. 1989) lives and works in Greenland. He is a graduate of the International Center of Photography in New York and of Fatamorgana school of photography in Copenhagen. He has exhibited in Greenland, Denmark, The United States, Norway, and Colombia, and has published the photobooks Porcelain Souls and Flesh. You can visit the website by Inuuteq Storch for more information: www.inuuteqstorch.com.The exhibition and the symposium are supported by the Danish Arts Foundation, A.P. Møller Foundation, William Demant Foundation, Augustinus Foundation og Grosserer L.F. Foghts Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From January 14, 2022 16:00 to March 06, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 Vestergade 29, 8000 Aarhus C
  I udstillingen Dissolved Darkness undersøger Veronika Geiger menneskets forhold til jorden gennem fotografi og video. Geiger er inspireret af geologien og dens undersøgelse af jordens dybe tid. Udgangspunktet for projektet er to lokaliteter i Island, en u
  nderjordisk lavagrotte på Snæfellsnes og Fagradalsfjall vulkanen i udbrud. Udstillingen Dissolved Darkness viser fotografiske eksperimenter udført uden kamera i lavagrotten anvendt som mørkekammer. De fotografiske værker er fremstillet med elementer fra mørkekammerteknikker og geologisk feltarbejde. Videoerne portrætterer de to forskelligartede steders karakter: Grottens frosne form og vulkanen med dens flydende landskabsdannende magma. Geiger undersøger både de konkrete naturfænomener og menneskets eksistentielle forbindelse til dem. Om Kunstneren Veronika Geiger er en dansk/schweizisk billedkunstner der bor og arbejder i Danmark. Hun er uddannet fra Glasgow School of Art og fra Iceland Academy of the Arts. I hendes arbejde henter hun inspiration fra geologiens feltarbejde, men i stedet for at tidsbestemme og kategorisere, kommunikerer hendes værker om tid og liv i et åbent visuelt sprog. Hun har deltaget i flere ekspeditioner med geologer, især i Island, men også Sicilien og trækker i sit arbejde på de erfaringer hun har fra at opholde sig i landskaber i jordens ubeboede fjerntliggende egne. Hun har udstillet i Danmark, UK, Island, Schweiz, USA, Kina, Mexico, Rusland og Frankrig. Læs mere på kunstnerens hjemmeside: www.veronikageiger.com Udstillingen vil akkompagneres af et symposium i samarbejde med blandt andre kunsthistoriker og professor på Aarhus Universitet Jacob Wamberg. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune), Beckett Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond, Augustinusfonden og DJ:Fotograferne.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From January 14, 2022 16:00 to March 06, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 Vestergade 29, 8000 Aarhus C
  In the exhibition Dissolved Darkness Veronika Geiger explores the human connection/relationship to the Earth through photography and video. Geiger is inspired by geology, particularly geological measurements of Earth’s deep time. The project focuses on to
  locations in Iceland: an underground lava cave at Snæfellsnes and Fagradalsfjall, an erupting volcano. The exhibition Dissolved Darkness contains cameraless photographic experiments created using the lava cave as a dark room. The photographic works are created using elements from dark room techniques and geological fieldwork. The videos showcase the varied nature and character of the two locations: The frozen form of the cave, and the volcano with its liquid landscape-forming magma. Geiger investigates the concrete natural phenomena and the way they are existentially connected to humans.About the Artist Veronika Geiger is a Danish/Swiss visual artist based in Denmark. She has studied at the Glasgow School of Art and the Iceland Academy of the Arts. In her work, she gathers inspiration from geological field research, but rather than time stamping and categorising, her works communicate about time and life in an open visual language. She has participated in several expeditions with geologists, especially in Iceland, but also in Sicily, and draws from her experience with living near the landscapes in uninhabited and remote locations around the globe. Her work has been exhibited in Denmark, UK, Iceland, Switzerland, USA, China, Mexico, Russia and France. Read more on the artist’s website: www.veronikageiger.com The exhibition will be accompanied by a symposium in collaboration with Jacob Wamberg, art historian and professor at Aarhus University amongst others.The exhibition is supported by The Danish Art Foundation, the city of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), the Beckett Foundation, Grosserer L. F. Foghts Foundation, the Augustinus Foundation and DJ:Fotograferne.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
4 399 en events32c6ca68d6f1ccd1ccb232fde33e9cb4