Events

 • Fra October 22, 2021 16:00 til December 19, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen Glimpse of Time af den grønlandske fotokunstner Inuuteq Storch. Udstillingen viser kontrasten mellem 1800-tallets og nutidens Grønland. Inuuteq Storchs egne samtidsfotografier af sin fødeby, Sisimiut (fra den kommend
  e bog "Keepers of the Ocean"), mødes med arkivprojeket ”Mirrored - Portraits of Good Hope”, hvor han har fundet fotos fra perioden 1889-1935 af Grønlands første fotograf, John "Ujuut" Møller.For Inuuteq Storch er udstillingens to værkgrupper en del af et større arbejde med at sætte et nyt fokus på grønlandsk selvfremstilling og postkolonial bevidsthed om national stolthed og identitet. Udstillingen bringer de to grønlandske fotografers værker sammen hen over et spænd på mere end 100 år, og udforsker stedsidentitetens udvikling set fra folkets eget perspektiv.Inuuteq Storch er vokset op i Grønland, hvor landskabet og vejret er dominerende og hvor naturen bestemmer livets rytme. Men de historier, som fortælles om livet i dette landskab, har traditionelt været præget af danske rejsende og deres blik på naturen og folket. I Storchs kunstneriske arbejde søger han efter sin og andre grønlænderes egne visuelle fortælling: Hvordan ser billederne ud, når de kommer indefra og ikke udefra?I forbindelse med udstillingen arrangeres et symposium om grønlandsk identitet og kultur, hvor en række akademikere og kulturaktører vil deltage. En af de bekræftede foredragsholdere er den anerkendte forfatter Niviaq Korneliussen, der med sine anmelderroste romaner har forankret sig som en helt afgørende fornyende stemme i grønlandsk litteratur. Den grønlandsk-lettiske billedkunstner Bolatta Silis-Høegh, som bl.a. kuraterede udstillingen I vores levetid – Ny kunst fra Grønland, der inkluderede værker af Inuuteq Storch, vil også tage del i symposiet. Inuuteq Storch vil desuden kuratere en udstilling om grønlandske fotobøger under dette års Photobook Week Aarhus, som vil finde sted fra d. 14. - 17. oktober. Om kunstnerenInuuteq Storch er kunstfotograf og er uddannet på International Center of Photography i New York og fra fotoskolen Fatamorgana i Danmark. Han har udstillet i Grønland, Danmark, USA, Norge og Columbia, og har udgivet fotobøgerne "Porcelain Souls" og "Flesh".Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: www.inuuteqstorch.comUdstillingen er støttet af Statens Kunstfond, A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden, Augustinus Fonden og Grosserer L. F. Foghts Fond.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 22, 2021 16:00 til December 19, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Glimpse of Time by the Greenlandic photographic artist Inuuteq Storch. The exhibition juxtaposes 19th century Greenland with the Greenland of today. Inuuteq Storch’s own contemporary photographs of his hometown Sisimi
  ut (from the upcoming book "Keepers of the Ocean") are presented alongside the archival project ”Mirrored - Portraits of Good Hope”, where he has gotten a hold of photos by Greenland’s first photographer John "Ujuut" Møller from the period 1889-1935.To Inuuteq Storch, the two series of artworks in the exhibition are a part of a larger effort to promote Greenlandic self expression and postcolonial consciousness about national pride and identity. The exhibition connects the works of the two Greenlandic photographers over a period of more than 100 years and explores the development of the geographic identity as seen from the perspective of its people. Inuuteq Storch grew up in Greenland, where the landscape and weather is dominant and where nature rules over life’s rhythms. But the stories being told about life in this landscape have historically been influenced by Danish travelers, whose views on its nature and its people have affected how they have been portrayed. In Storch’s art he is searching for his own visual narrative, as well as that of other Greenlandic people: How do the images look, when they come from within and not from the outside? In conjunction with the exhibition, Galleri Image will organise a symposium about Greenlandic identity and culture, with a collection of academics and cultural actors. One of the speakers will be the acclaimed author Niviaq Korneliussen, who has been established as one of the key voices in contemporary Greenlandic literature. The Greenlandic-Latvian visual artist Bolatta Silis-Høegh, who was the curator of the exhibition In Our Lifetime - New Art from Greenland, which included works by Inuuteq Storch, will also participate in the symposium. Inuuteq Storch will also curate an exhibition about phtobooks from Greenland during this year's Photobook Week Aarhus, which will take place from 14 - 17 October.About the artistInuuteq Storch is a photographic artist with a degree from the International Center of Photography in New York and Fatamorgana in Denmark. His art has been exhibited in Greenland, Denmark, USA, Norway and Columbia. He has also published two photobooks:  Porcelain Souls and Flesh.You can visit the artist's website for more information: www.inuuteqstorch.comThe exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, The A.P. Møller Foundation, The William Demant Foundation, the Augustinus Foundation and Grosserer L. F. Foghts Fond.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 14, 2021 16:00 til October 17, 2021 16:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Photobook Week Aarhus (PWA) will take place 14 - 17 October 2021. In the last 7 years, PWA has become one of the most poignant events about and around the photobook. With a wide selection of exhibitions, talks and debates, PWA represents a continuous stu
  dy of the evolution and role of the medium. The festival has been referred to as- "the Think Tank of the Photobook" and is acclaimed for its atmosphere and spirit. After exploring Flatness (2019), and Seriality (2020), this year’s edition of Photobook Week Aarhus will focus on Movement and Transition. The exhibition program will embrace contemporary themes such as migration, globalization and post-colonial thinking, and artistic movements such as Dada and Fluxus.In collaboration with PWA’s great network of Danish and international museums and libraries, this year we will extend our exhibitions to include art objects, historical travel guides and accounting books, which will be exhibited along with art- and photobooks. With the festival we want to highlight libraries as a room for contemplation, concentration and creativity, where the book can be a source of information as well as a material support for artistic practice. This year we will focus on the production of photobooks in countries such as Greenland, The Caribbean and the Caucasus region. Read more about PWA at http://photobookweek.org/ or keep up with the latest updates on Facebook and Instagram. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Galleri Image founded Photobook Week Aarhus in 2014, and has since collaborated with the Aarhus School of Architecture on organising the festival. PWA focuses on the rapidly growing international interest in photobooks and represents a continuous study of the evolution and role of the medium. PWA presents the photobook to the general public and to individuals who work professionally with photobooks and photography, be it from an artistic, communication-related or academic standpoint. User involvement, openness and dialogue are key words when it comes to the form and content of the festival. For this reason, PWA has placed great emphasis on inviting a large number of exhibitors and speakers who can present the photobook in a cross-disciplinary perspective. This has made it possible to exhibit significant but rare photobooks that have been discussed by researchers, photographers, leading curators, architects and many other qualified contributors from around the world.Photobook Week Aarhus 2021 is supported by The Politiken Foundation, Dreyers Fond, The Obel Family Foundation, the City of Aarhus, Instituto Camões and Portuguese Embassy in Denmark.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 14, 2021 16:00 til October 17, 2021 16:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Photobook Week Aarhus (PWA) afholdes d. 14. - 17. oktober 2021. I løbet af de sidste syv år har Photobook Week Aarhus vokset sig til en af de absolut vigtigste begivenheder for fotobogselskere verden over. Med en lang række udstillinger, talks og paneldi
  skussioner stiller PWA skarpt på fotobogens rolle og udvikling igennem tiden, og festivalen er på mange måder blevet et særligt samlingspunkt - en 'fotobogens tænketank' - som er bredt anerkendt for dets atmosfære og ånd.  Efter at have undersøgt temaerne Fladhed (2019) og Serialitet (2020), vil dette års udgave af Photobook Week Aarhus fokusere på Bevægelse og Overgange. Programmet for PWA 2021 favner således alt fra samtidstematikker som migration, globalisering og postkolonialisme til kunstbevægelserne Dada og Fluxus.I samarbejde med PWAs store netværk af danske og internationale museer og biblioteker, vil vi i år udvide vores udstillinger med kunstobjekter, historiske rejseguides og regnskabsbøger, der vil blive udstillet side om side med kunst- og fotobøger. Vi ser festivalen som en begivenhed, der understreger bibliotekets relevans som et rum for kontemplation, koncentration og kreativitet, hvor bogen kan skifte mellem at være en kilde til viden og en materiel støtte for kunstnerisk praksis. I år vil vi særligt sætte fokus på fotobogens produktion i lande så som Grønland, Caribien og Kaukasusregionen. Læs mere om Photobook Week Aarhus på http://photobookweek.org/ eller følg med på Facebook og Instagram for løbende informationer og updates. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Galleri Image stiftede Photobook Week Aarhus i 2014, og har siden samarbejdet med Arkitektskolen Aarhus om at organisere festivalen. PWA fokuserer på den voksende internationale interesse for fotobøger og repræsenterer en løbende undersøgelse af mediets rolle og udvikling. Photobook Week Aarhus formidler til den brede offentlighed såvel som til de, der arbejder professionelt med fotobogen og fotografiet - uanset om de gør det fra et kunstnerisk, formidlingsmæssigt eller akademisk udgangspunkt. Brugerinddragelse, åbenhed og dialog er nøgleord i henhold til festivalens form og indhold, og Photobook Week Aarhus har derfor altid lagt stor vægt på at invitere en lang række udstillere og oplægsholdere, der kan formidle fotobogen i et tværfagligt perspektiv. Det har således været muligt at udstille vigtige men svært tilgængelige fotobøger, som er blevet diskuteret af internationale og nordiske fotoforskere, fotografer, ledende kuratorer, arkitekter og mange andre kvalificerede bidragsydere.Photobook Week Aarhus 2021 er støttet af Politiken-Fonden, Dreyers Fond, Det Obelske Familiefond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune), Instituto Camões og Portugals Ambassade i Danmark.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra August 20, 2021 16:00 til October 10, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen History of Violence af den danske billedkunstner Peter Brandt.Udstillingens fokus er på to gerningssteder, hvis historie og betydning er blevet forandret af voldsomme episoder. Udstillingens hovedpersoner er filminst
  ruktør, forfatter og samfundsdebattør Pier Paolo Pasolini og cubansk-amerikansk kunstner Ana Mendieta, som begge led en voldelig død under mistænkelige omstændigheder i henholdsvis 1975 og 1985.Pasolini er bedst kendt for sin film "Saló, o le 120 giornete di Sodoma", og Medieta for sine "earth-body" værker. Selvom udstillingens to hovedpersoner aldrig mødte hinanden forbinder Peter Brandt dem, ikke blot gennem deres død, men også deres praksis, der ofte behandlede vold og kropslighed. Baseret på omfattende research i Rom, Ostia, Bologna og Carsarsa, vil udstillingen undersøge forbindelsen mellem et steds historie eller udtryk og den vold der er begået der. Brandt producerer nye værker til udstillingen, der vil benytte sig af performative greb, arkivmateriale, tekst, foto, video og tekstilværker.I forbindelse med udstillingen arrangeres en performance med Peter Brandt samt et seminar. Om kunstnerenPeter Brandt (f. 1966) er dansk billedkunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I sin praksis benytter han sig især af feministiske strategier og sin egen krop, og referer ofte til andre kunstnere. Han bor og arbejder i København. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden og Augustinus Fonden.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra August 20, 2021 16:00 til October 10, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition History of Violence by the Danish artist Peter Brandt. The exhibition focuses on two crime scenes, where violent acts have changed the history and meaning of the space. The main characters of the exhibition are direct
  or, author and intellectual Pier Paolo Pasolini and Cuban-American artist Ana Mendieta, who both fell victim to a violent death under mysterious circumstances in 1975 and 1985, respectively.Pasolini is known for his film Saló, o le 120 giornete di Sodoma, and Mendieta for her “earth-body” works. Even though the two main characters of the exhibition never met, Peter Brandt connects them, not only through their cause of death, but also through their work as artists, which often revolved around violence and the body.Based on extensive research in Rome, Ostia, Bologna and Carsarsa, the exhibition will explore the connection between the history and atmosphere of a space and the violent acts committed there. Brandt will produce new works for the exhibition, incorporating performance, archive material, text, photos, video and textile works. In conjunction with the exhibition Galleri Image will present a performance and a seminar with Peter Brandt. About the ArtistPeter Brandt (b. 1966) is a Danish visual artist based in Copenhagen. He has a degree from The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen and The Royal Institute of Art in Stockholm. In his artistic practice, he often makes use of feminist strategies and his own body, while refering back to other artists.The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, The A.P. Møller Foundation, The William Demant Foundation and the Augustinus Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra May 28, 2021 16:00 til June 27, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the solo exhibition Raiz by the Portuguese artist Helena Gonçalves. Raiz (roots) is a series of staged photographs, recreations of an inner imaginarium: they arise from an archive of memories, concerns, a part of a personal diary. L
  ayers of an obscure space about what we are. Assumed enactments, which do not seek to recreate reality, but where strange moments of relationships between the visible and the invisible are built.Representations behind representations, immobile figures, or in a small gesture, unidentified, expressive bodies, intension. Almost all photographs emerge from the dark, showing people, animals, nature, or small notes of (chaotic) civilization. The textures of the photographs in the spaces alternate between earth and tar, grass, and cement. The scenario where objects and animals appear, causes a strangeness across the work. We immerse ourselves in a world of the author, a journey through images that bring together, separate, and confuse emotions: nothing is linear. Within the frozen images we get lost in a cloud of possibilities. The exhibition is organised in collaboration with Rui Prata, Imago Lisboa, and Portuguese Embassy in Denmark.Portuguese Ambassador, João Maria Cabral, will be present for the opening 28 May from 4-6 pm.Please note that entrance to the exhibition will require a valid "corona passport" in accordance with current government guidelines. About the artistHelena Gonçalves (b. 1978) is a Portuguese photographic artist based in Lisbon. Throughout her career she has worked with staged spaces, sometimes real, sometimes built for the image, with long exposures, pointing the light to part of the scenery that is in the image. Her photography presents the strange moments between the visible and the invisible – light painting on a black canvas. What appears are parts of an underworld, a different layer of our reality. Her work has been exhibited in a number of galleries, festivals and exhibition spaces in Portugal, France, Italy, Spain, the Czech Republic, and more. She is the co-founder of Black Box Atelier and teaches at Ar.Co., Atelier de Lisboa and Etic. Since 2000, she has also been the photographer for the Útero Theater Group. It is Helena Gonçalves’ first exhibition in Denmark.  The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, Instituto Camões, Portuguese Embassy in Denmark, and The William Demant Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra May 28, 2021 16:00 til June 27, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenter soloudstillingen Raiz af den portugisiske kunstner Helena Gonçalves.Raiz (rødder) består af en serie iscenesatte fotografier, genskabte billeder af en indre fantasiverden: De bliver dannet ud fra et arkiv af minder og bekymringer,
  som dele af en slags personlig dagbog. De er lag med ophav i et obskurt rum, omhandlede vores tilblivelse. Formodede udspil, som ikke ønsker at genskabe virkeligheden, men hvori synlige og usynlige øjeblikke kan forenes. Repræsentationer bag repræsentationer, immobile figurer, eller i en næsten umærkbar gestus, uidentificerede, ekspressive kroppe, intentioner. Næsten alle fotografierne dannes af mørket, viser mennesker, dyr, natur, eller små nuancer af (kaotisk) civilization. Værkernes tekstur i det alternative rum mellem jord og tjære, græs og cement. Scenariet hvor objekter og dyr kommer frem, giver værkerne en mærkværdig aura. Vi fordyber os i forfatterens verden, en rejse gennem billeder som bringer sammen, separerer, og forvirrer følelserne: Intet er lineært. I det frosne billede forsvinder vi en sky af muligheder.Udstillingen er lavet i samarbejde med Rui Prata, Imago Lisboa, og Portugals Ambassade i Danmark.Portugisiske Ambassadør, João Maria Cabral, vil være til stede til åbningen d. 28. maj kl. 16-18.Vi gør opmærksomme på at adgang til Galleri Image fortsat afhænger af at gæster kan fremvise et gyldigt coronapas. Om kunstnerenHelena Gonçalves (f. 1978) er en portugisisk fotografisk kunstner, som bor og arbejder i Lissabon. Gennem hendes karriere har hun arbejdet med iscenesatte rum, der både har været opbyggede og virkelige, med lang eksponering, der peger lyset mod dele af billedets scener. Hendes fotografi præsenterer de mærkværdige øjeblikke mellem det synlige og det usynlige - lys der males på et sort lærrede. Resultatet er dele af en underverden, et nyt lag af vores virkelighed. Hendes værker er blevet udstillet i en række gallerier, festivaler og udstillingssteder i Portugal, Frankrig, Italien, Spanien, Tjekkiet, m.fl. Hun er medstifter af Black Box Atelier og underviser ved Ar.Co., Atelier de Lisboa og Etic. Siden 2000 har hun desuden været fotograf for teatergruppen Útero. Udstillingen er Helena Gonçalves’ første i Danmark. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Instituto Camões, Portugals Ambassade i Danmark og William Demant Fonden.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 12, 2021 16:00 til May 23, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen The Color of Water af den amerikanske billedkunstner Sarah Schorr.12. marts - 23. maj 2021Kunsthal Galleri Image genåbner d. 21. april. Vi tager forbehold for ændrede datoer for udstillingsperioden efter gældende Cov
  id-19 restriktioner. The Color of Water er en undersøgelse af et livsvigtigt element: vand. Hvilken farve har vand? Svaret findes både i videnskaben og følelseslivet, men svaret er også undvigende og skiftende. Gennem de dobbelte processer som er undersøgelsen af farve- og følelsesgradueringer, følger Schorr de flygtige refleksioner af lys og stemning i vand. Hvordan bevarer vi denne ressource for kommende generationer?Når man træder ned i vand, om end overfladen er mat eller klar, træder man både ned i en fysisk passage og på en metafysisk sti. Punktet for denne indtrængen skaber overfladespænding. Et skift i trykket medfører en rystende væske som gennemtrænges. Luften reduceres og forsvinder. Lyd ændrer sig; musik bliver forvrænget og forandret. Fra sølv til sort til smaragdgrøn: vand er sjældent bare blåt. Nogle gange er havet en buldrende rød, farvet af dybhavsalger. Disse overgange åbner op for en ny refleksiv proces, opfordrer til overvejelser omkring opmærksomhed, kropslighed og bevægelighed i vores mediemættede samfund. Schorrs arbejde svarer ikke på det retoriske spørgsmål: Hvad er farven på vand? I stedet er projektet en invitation til at engagere sig i en undersøgende og overvejende proces.Ved brug af vand som et spejlbassin til at opleve farver, vil udstillingen også indebærer to interaktive værker. “The Algorithmic Sea", et samarbejde mellem Sarah Schorr og kreative kodere Gabriel Pereira og Carlos Oliveira, inviterer beskuere til at udforske både hvordan mennesker og computere ser farver. “Longing Messages,” et interativt installationsværk af Sarah Schorr skabt under Covid-19 tiden inviterer deltager til at udforske hvad de har gået glip af gennem flaskepost som en visuel metafor. Udstillingen vil indeholde Sarah Schorrs kunstpublikation “The Color of Water”, en leporellobog inspireret a danske badebrostrapper, der fører ned i havets tusmørkefarver. Bogen udgives af Galleri Image og trykkes ved Narayana Press i 300 signerede eksemplarer. Under udstillingsperioden vil der arrangeres tre offentlige events: The Color of Water: En virtuel galleritour med Sarah Schorr og en Q&A med Professor Stephen Joyce fra Aarhus Universitet. (22. marts kl. 15 på Zoom)The Algorithmic Sea: Interaktiv Workshop med Sarah Schorr, Gabriel Pereira, og Carlos Oliveira.Message In A Bottle, en M.I.N.T. Workshop på engelsk med Sarah Schorr for for børn fra 7-12 år.Hold øje med vores hjemmeside for mere information og opdatering af datoer.Om kunstneren: Sarah Schorr er en amerikansk fotograf, forsker, og underviser, der bor og arbejder i Aarhus. Et gennemgående tema i hendes værker er en interesse for lys, vand og kropsliggjorte oplevelser af rum. Schorrs kunst har været udstillet over hele verden siden hendes første soloudstilling på Yancey Richardson Gallery i New York og hun blev for nyligt tildelt Julia Margaret Cameron prisen for kvindelige fotografer ved Fotonostrum Gallery i Barcelona, Spanien (2020), direktørprisen ved the Griffin Museum in Winchester, USA (2020), og et Terra Foundation Fellowship residency i Giverny, Frankrig (2021). Efter udstillingen på Galleri Image, vil Schorr's The Color of Water rejse til Northern Photographic Centre i Oulu, Finland i 2022. Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: sarahschorr.comUdstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen, A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden og Augustinus Fonden.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 12, 2021 16:00 til May 23, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition The Color of Water by the American artist Sarah Schorr.March 12 - May 23, 2021Galleri Image will reopen on 21 April. The dates of the exhibition period are subject to change depending on Covid-19 restrictions.The Colo
  r of Water is an investigation of one of our life sustaining elements: water. What is the color of water? The answer is part science and part emotion; yet the answer is elusive and shifting. Through the dual processes of examining gradations of color and gradations of emotion, Schorr follows the ephemeral refractions of light and mood in water. How will we preserve this resource for future generations? Opaque, transparent, or translucent, entering water can delineate both a physical passage and a metaphysical pathway. The point of ingress creates surface tension. A shift in pressure causes liquid to quiver as it is pierced. Air is reduced and then removed. Sound changes: Music becomes obscured and redacted. Silver to black to emerald green: Water is often not blue. Sometimes the sea is a rolling red from deep sea algae. Assisted by the waterscape, these transitions open us to different reflective experiences, sparking introspection about attention, physicality, and mobility in our media-saturated landscape. Schorr’s work does not answer the rhetorical question: what is the color of water? Instead, this project is an invitation to engage in a process of inquiry and contemplation.Using water as a reflecting pool for seeing color, the exhibition also includes two interactive works. “The Algorithmic Sea", a collaboration between Sarah Schorr and creative coders Gabriel Pereira and Carlos Oliveira, invites viewers to explore how both humans and computers see color. “Longing Messages,” an iterative installation work by Sarah Schorr made during Covid-19 invites participants to explore what they miss through the visual metaphor of a message in a bottle.The exhibition features Sarah Schorr’s accordion book called “The Color of Water” which was inspired by stairways into the sea and twilight colors in Denmark. The book is published by Galleri Image and printed at Narayana Press in a signed edition of 300.The exhibition includes three events that are open to the public:The Color of Water: A virtual gallery tour with Sarah Schorr with a Q and A hosted by Aarhus University Associate Professor Stephen Joyce (March 22 at 3 pm on Zoom)The Algorithmic Sea: Interactive Workshop with Sarah Schorr, Gabriel Pereira, and Carlos Oliveira (timing TBA)Message In A Bottle, a M.I.N.T. Workshop with Sarah Schorr for children ages 7-12 (timing TBA)About the Artist:Sarah Schorr is an American artist based in Aarhus, Denmark. A captivation with light, water, and modes of embodied contemplation runs through her work. Schorr’s art has been internationally exhibited since her first solo show at Yancey Richardson Gallery in New York City and has recently been honored by the Julia Margaret Cameron Awards at the Fotonostrum Gallery in Barcelona, Spain (2020), the director’s prize at the Griffin Museum in Winchester, USA (2020), and a Terra Foundation Fellowship residency in Giverny, France (2021). After the exhibition at Galleri Image, Schorr’s The Color of Water exhibition and book will travel to the Northern Photographic Centre in Finland in 2022.You can visit the artist's website for more information www.sarahschorr.comThe exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), The A.P. Møller Foundation, The William Demant Foundation and the Augustinus Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
10 dk events98f253ce9cdb4507e97cb627bb660646