• Kristina Steinbock

  From May 04, 2018 to June 24, 2018
  Opening: 4. maj kl. 16-18
  At Galleri Image
  Repræsentationen af blindhed fokuserer ofte på en marginaliseret handicappet krop med en mangel, som sjældent perspektiveres fra en sensorisk kropserfaring. Hvordan findes identitet uden syn i en stærk visuel dominerende kultur? Hvorledes kan stigmatiseri
  ngen af kroppen med synshandicap anskues på nye måder, så at oplysning flytter sympati mod empati og forståelse? Udstillingen belyser blindhedens præmisser og udfordrer opfattelsen af normen i mennesket. Gennem udstillingen Deconstruction of Already Existing Knowledge of Blindness undersøger den danske kunstner Kristina Steinbock forestillingen om blindhed gennem filmiske, taktile, fotografiske, auditive og performative værker. Den seende og den blinde er kropsligt tilstede i verden på to forskellige måder. Kristina Steinbock samarbejder med blinde mennesker for at give seende indblik i en verden, de ellers er afskåret fra, og forsøger at skabe åbninger mellem de to verdener og nedbryde fordomme.  Udstillingen er skabt specielt til Galleri Image og bygger på flere års undersøgelser af blindhedens verden, hvor Steinbock forsøger at etablere overlappende flader mellem teatralitet og identitet, individ og kategori og mellem dokumentation og fiktion.  I udstillingsrummet mødes beskueren af væveværket, If You Stare at Me I Luckily Dont See It.Værket er vævet med punktskrift af blinde Søren Nilan Nielsen fra IBOS. Værket må gerne berøres.Blind Idioms består af 63 dominobrikker i birketræ med punktskrift og bogstaver. De blev brugt i en performance af Søren Høg. Han vil performe to gange i udstillingsperioden, siddende i stilhed ved et bord og fremkalde sætninger med bibelske referencer, hvor blindhed bruges som metafor for uvished og dumhed. Værket skifter karakter i udstillingstiden og forandres til andre litterære sætninger. Værket må gerne berøres. En af sætningerne er et fotografisk værk.   Værket indeholder sætningerne: There is none so blind than those who will not see If the blind guide the blind both will fall into a pit Darkness is ignorance light is knowledge In the country of the blind the one eyed man is kingVideoværketet The Space Before Sleep (16 min.) referer til, at menneskets søvnrytme reguleres af lyset. På den måde udfordres blinde ved lysets manglende tilstedeværelse, hvilket gør det vanskeligt at vide, hvornår det er nat og dag. Værket diskuterer tematikker gennem forskellige mennesker: seksualitet og blindhed, tro og blindhed og moderskab og blindhed. Trosspørgsmålet udfordrer biblens litterære beskrivelser af blindhed, som Jesus ville helbrede. Seksualiteten kan indtræde senere i livet for blinde, fordi det er sværere at aflæse kropssprog, flirt og ansigtsudtryk, når synet ikke er den primære sans. Moderskabet hos blinde mødre og børn opbygges ud fra teknikker baseret på hørelse og berøring. Værket er filmisk opbygget af stillbilleder og bindes sammen med en voiceover med udgangspunkt i de tre tematikker. I serien ’Untitled photogravures’ bringer ædeltryks-tekniske aftryk af forskellige stemninger i spil med tekst gennem livsalvorlige tematikker, der alle berører mennesker og den opståede blindhed. Home Sweet Home er et audioværk (18 min.) Værket er baseret på fortællinger med beskrivelser af hjemmet som base hos 4 forskellige blinde: hvad udgør et hjem, og hvordan indrettes hjemmet, når synet ikke er den bærende sans? Kristina Steinbock arbejder ofte ’kunst-antropologisk’, idet hun som feltarbejder indsamler viden om det miljø, og de mennesker, hun ønsker at portrættere. Det er essentielt for Steinbock at samarbejde med mennesker fra det univers, hun søger forståelse for. Hun kan derigennem fremkalde en scene, der betrædes af virkelige mennesker, hvis professionalisme til gengæld består i, at de har livslang erfaring med den rolle, de skal spille. Denne metode forstærker forholdet mellem performer, instruktør og den tematiske fremstilling. I forbindelse med udstillingen udgives en bog. Hold øje med vores hjemmeside og Facebook, hvor der vil komme informationer løbende. Steinbock er født i 1974, bor og arbejder i København og er uddannet fra Glasgow School of Art og det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun arbejder primært med video og fotografi og har udstillet i Danmark og i en lang række andre europæiske lande. Hun har bl.a. vundet open call på Silkebord Udstillingen i 2015 samt FOKUs videokunst prisen i 2013. Læs mere om kunstneren her. I forbindelse med udstillingen udgives en bog. Dato for bogudgivelsen annonceres snarest på vores hjemmeside og Facebook. Lørdag d. 23. juni kl. 11.30 - 12.00 afholdes en performance med Søren Høg på Lille Torv.   Lørdag d. 23. juni kl. 14 - 16 afholdes Artist Talk med Kristina Steinbock på Galleri Image. Foto: Sine-Vadstrup Brooker, videostill fra videoværket The Space Before Sleep fra 2018 af Kristina Steinbock.Udstillingen er støttet af Kulturudviklingspuljen Aarhus Kommune. 
  2018-05-04 15:23:00
  2018-06-24 17:23:00
 • Kristina Steinbock

  From May 04, 2018 to June 24, 2018
  Opening: 4. maj kl. 16-18
  At Galleri Image
  The representation of blindness tends to focus on a marginalized disabled body with a defect, which rarely is viewed from a sensory bodily experience. How does identity exist in a visually dominated culture? And how can the stigmatization of the body with
  visual impairment be highlighted in new ways so that information moves sympathy towards empathy and understanding? This exhibition engages with such complexities and challenges common perceptions of those who are visually impaired. In the exhibition Deconstruction of Already Existing Knowledge of Blindness, the Danish artist Kristina Steinbock investigates the conception of blindness through cinematic, tactile, photographic, auditive and performative works. The viewer and the blind are bodily present in the world in two different ways. Kristina Steinbock collaborates with blind people to provide insight into a world they are otherwise detached from and try to create openings between the two worlds and break down prejudices. The exhibition is created specifically for Galleri Image and is based on several years of study of a world of blindness, where Steinbock tries to establish overlapping areas between theatricality and identity, individual and category, and between documentation and fiction. The audio piece The Space Before Sleep (16 min.) refers to the fact that sleep rhythms are naturally regulated by light. For those who are blind, this presents challenges in that it can be difficult to relate to such rhythmic day-night patterns. The work engages with these themes through three different people addressing: sexuality and blindness, faith and blindness and maternity and blindness. The belief question challenges the literary descriptions of blindness, where Jesus would heal the blind. Sexuality can occur later in the life for the blind because it is harder to read body language and facial expressions when sight is not the primary sense. Motherhood amongst blind mothers and children are based on techniques from hearing and sight. The audio piece is filmically composed of still images and tied together with a voiceover based on the three themes. The woven piece, If You Stare at Me I Luckily Don’t See It, is placed on round wooden sticks and woven with braille by Søren Nilan Nielsen from IBOS. Audiences are welcome to touch the artwork.   Blind Idioms is made of 63 domino tiles in birchwood with letters and braille which are used in a performance by Søren Høg. He will perform in the exhibition period, sitting in silence at a table evoking sentences with biblical references, in which blindness is used as a metaphor for stupidity and uncertainty. The work changes throughout the exhibition period to other literary sentences. Audiences are welcome to touch the artwork.   Home Sweet Home is an audio piece (18 min.) The work is based on descriptions of home as a base and considers home from four different contexts, engaging with ideas around what is a home and how is it organized when seeing is not the principle sense.In the series Untitled Photogravures, noble-print technical imprints of various moods are put into play with themes of life-changing circumstances, which concerns humans and the occurred blindness. Kristina Steinbock often works 'art-antropological' as a field worker and collects knowledge about the environment and the people whom she wishes to portray. It is essential to collaborate with people from the place that she seeks to understand and thereby develop a scene that is traversed by real people. Their professionalism is that they have a lifelong experience with the role they play. This method reinforces the relationship between actor, instructor and the thematic description. In connection with the exhibition, there will be a bookrelease. Keep updated on our website and Facebook for further informations. Steinbock is born in 1974, she lives and works in Copenhagen and has graduated from Glasgow School of Art and the Royal Danish Academy of Fine Arts. She works primarily with video and photography and has exhibited in Denmark and several other European countries and, among other things, won the open call at the Silkeborg exhibition and the FOKUS video art award in 2013. In connection with the exhibition, there will be a book release. Keep updated on our website and Facebook for further information. Read more about Kristina Steinbock here.June 23th at 11.30 am - 12 am, a performance with Søren Høg is held at Lille Torv.   June 23th at 2 pm - 4 pm, an Artist Talk with Kristina Steinbock is held at Galleri Image. Photo credit: Sine-Vadstrup Brooker, videostill from the videowork The Space Before Sleep from 2018 by Kristina Steinbock.The exhibition is supported by Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus).
  2018-05-04 15:26:00
  2018-06-24 17:26:00
 • Hyun-jin Kwak, Markus Henttonen, Miriam O’Connor, Thomas Kellner, LiuJin, Teresa Meka, Tsitsi Dangarembga og Amitabha Bagchi

  From June 07, 2018 to November 30, 2018
  Opening: 7. juni kl. 16-17
  At Godsbanen
  Torsdag den 7. juni åbner Godsbanen dørene til en udstilling med udvalgte værker fra FRESH EYES - International Artists Rethink Aarhus. FRESH EYES var et kunstprojekt kurateret af Gitte Broeng med fokus på fotografi, li
  tteratur og bymiljø. I perioden 2013 - 2016 opholdte internationale forfattere og kunstnere fra Europa, Afrika og Asien sig på Godsbanen, hvor de arbejdede på at nyfortolke Aarhus. Dette førte til mange spændende bud på fotografiske og litterære fortolkninger af livet i Aarhus, der blev samlet i en bog layoutet af billedkunstner Lasse Krog Møller. Nu vender udvalgte værker fra udstillingen tilbage til Godsbanen!  De udstillede fotografiske og litterære værker kunne opleves sidste år i bybilledet omkring Galleri Image i hjertet af Aarhus. På Godsbanen er det nu muligt at opleve kunstværker af: Hyun-jin Kwak, Markus Henttonen, Miriam O’Connor, Thomas Kellner, LiuJin, Teresa Meka og tekstinstallationer af forfatterne: Tsitsi Dangarembga og Amitabha Bagchi.  For at læse mere om FRESH EYES-projektet og de individuelle kunstnere klik her. Bogen kan købes hos Galleri Image, Aarhus Litteraturcenter og i boghandlen på Godsbanen I forbindelse med åbningen inviterer Galleri Image, Aarhus Litteraturcenter og Godsbanen til en reception i Godsbanens gård fra kl. 16-18 den 7. juni.Foto: Hyun-Jin Kwak fra serien Girls In Uniform, Inception no 2, 2017
  2018-06-07 13:59:00
  2018-11-30 15:59:00
 • Hyun-jin Kwak, Markus Henttonen, Miriam O'Connor, Thomas Kellner, LiuJin, Teresa Meka, Tsitsi Dangarembga and Amitabha Bagchi

  From June 07, 2018 to November 30, 2018
  Opening: June 7 from 4 - 5 pm
  At Godsbanen
  On Thursday June 7, Godsbanen opens the doors to an exhibition with selected works by FRESH EYES - International Artists Rethink Aarhus. FRESH EYES was an art project curated by Gitte Broeng focusing on photography, literature and urban environment. Betwe
  en 2013 and 2016, international writers and artists from Europe, Africa and Asia stayed on Godsbanen, where they worked to reinterpret Aarhus. This led to many exciting suggestions on photographic and literary interpretations of life in Aarhus, which were collected in a book layout by visual artist Lasse Krog Møller. Now selected works from the exhibition return to Godsbanen! The exhibited photographic and literary works were on display last year in the city of Aarhus surrounding Galleri Image in the heart of Aarhus. At Godsbanen, it is now possible to experience the works of art made by artists: Hyun-jin Kwak, Markus Henttonen, Miriam O'Connor, Thomas Kellner, LiuJin, Teresa Meka and text installations by the authors: Tsitsi Dangarembga and Amitabha Bagchi. To read more about the FRESH EYES project and the individual artists click here. The book can be purchased at Galleri Image, Aarhus Literature Center and in the bookstore on Godsbanen In connection with the opening. Gallery Image, Aarhus Literature Center and Godsbanen invites you to a reception in Godsbanens gård from 4 - 6 pm. on June 7.Photo credit: Hyun-Jin Kwak from the series Girls In Uniform, Inception no 2, 2017.
  2018-06-07 15:26:00
  2018-11-30 17:26:00
 • Kristina Steinbock

  From June 23, 2018 to June 23, 2018
  Opening: 11.30 - 12.00
  At Lille Torv, Aarhus
  Kom og oplev Søren Høgs performance af værket Blind Idioms på Lille Torv den 23. juni fra kl. 11.30 - 12. I stilhed sidder han ved et bord og fremkalder sætninger med bibelske referencer af 63 dominobrikker med både punktskrift og bogstaver. Værket sætter
  spørgsmålstegn ved opfattelsen af blindhed og belyser, hvordan bibelen ofte bruger blindhed som et billede på uvished og dumhed. Denne performance finder sted i det offentlige rum, så værket bliver en del af en bredere debat.Tilmeld dig eventet på Facebook her.Blind Idioms er en del af Galleri Images aktuelle udstilling "Deconstruction of Already Existing Knowledge of Blindness" af Kristina Steinbock og kan opleves til og med den 24 juni.Læs mere om den aktuelle udstilling ved at klikke her.
  2018-06-23 11:30:00
  2018-06-23 12:00:00
 • Kristina Steinbock

  From June 23, 2018 to June 23, 2018
  Opening: 11.30 am - 12 pm
  At Lille Torv, Aarhus
  Experience Søren Høg perform Blind Idioms on June 22 from 11.30 - 12 am! Sitting in silence at a table, he will use the 63 birchwood domino tiles to invoke sentences with biblical references.Join the event on Facebook here. Blind Idioms question
  s how blindness is perceived in the Bible, especielly how blindness is related to stupidity and uncertainty in the Bible. This performance is happening in a public space so the work becomes part of a broader debate. Blind Idioms is part of Gallery Images' current exhibition Deconstruction of Already Existing Knowledge of Blindness by Kristina Steinbock and can be experienced until June 24th. Read more about the current exhibition here. 
  2018-06-23 11:30:00
  2018-06-23 12:00:00
 • Kristina Steinbock

  From June 23, 2018 to June 23, 2018
  Opening: Kl. 14 - 15
  At Galleri Image
  Galleri Image inviterer dig til en Artist Talk med Kristina Steinbock, der har en aktuel udstilling med titlen Deconstruction of Already Existing Knowledge of Blindness. Udstillingen fokuserer på repræsentationen og den generelle forståelse af blindhed. A
  rtist Talken omhandler Kristina Steinbocks værker, som er at finde i udstillingen, samt spændingsfeltet mellem kunstens æstetiske sprog og hendes arbejde med blinde, som ikke kan opleve kunstens visuelle sprog. Steinbock er interesseret i udviklingen af ​​et æstetisk sprog gennem antropologisk forskning kombineret med et visuel slutresultat. Hun er i forlængelse heraf interesseret i kontrasten mellem blik og perception samt den visuelle repræsentation af den blinde oplevelse.Steinbock har lavet flere kunstværker om begrebet blindhed og den handicappede identitet, f.eks. Hus uden vinduer fra 2011 og Et romantisk begreb om blindhed fra 2015. 
  2018-06-23 14:00:00
  2018-06-23 15:00:00
 • Kristina Steinbock

  From June 23, 2018 to June 23, 2018
  Opening: 2 pm. - 3 pm.
  At Galleri Image
  Galleri Image invites you to an Artist Talk with Kristina Steinbock, who has a current exhibition called Deconstruction of Already Existing Knowledge of Blindness. The exhibition focuses on the representation and the general understanding of blindness.The
  Artist Talk concerns her works in the exhibition and the tension field between the aesthetic language of art and working with people, who can not persive the visual effects of the art. Steinbock is interested in the development of a language of embodiment, through anthropological research combined in a visual output. The artist is interested in the contradiction between gaze and perception and the visual representation of the blind experience from the inside and out.Steinbock has made several art works regarding the notion of blindness and the disabled identity e.g. House without windows 2011, A romantic notion of blindness 2015.
  2018-06-23 14:00:00
  2018-06-23 15:00:00
 • Kristoffer Ørum, Nanna Lysholt Hansen, Sandra Vaka Olsen og Valérie Collart

  From August 29, 2018 to October 28, 2018
  Opening: Onsdag d. 29. august kl. 16-18
  At Galleri Image
  I 2018 bliver der igen afholdt Fotobiennalen i Aarhus, Odense og København. Ligesom i 2016, da fotobiennalen første gang så dagens lys, sker det i samarbejdet mellem Brandts, Fotografisk Center og Galleri Image. Galleri Image bidrager til Fotobiennal
  en med New Tactics - moving in a soft field, udstillingen vises 29. august - 28. oktober 2018. Udstillingen undersøger, hvordan billedkunstnere blander fotografi og andre genrer for at skabe kunst i en tid, hvor både krop og billede forandres gennem teknologi. Både kroppe og fotos forbedres, transformeres og viderebearbejdes til nye virkeligheder, som påvirker vores identitet og vores kultur. Udstillingens ”Soft field” er både kroppens bløde overflader og software teknologiens programmering, og det er netop i dette skæringsfelt, at udstillingens kunstnere arbejder. De henter inspiration fra vores klassiske billedhistorie, men også fra ansigtsgenkendelsessoftware på internettet. De fire deltagende kunstnere er: Kristoffer Ørum (DK), Nanna Lysholt Hansen (DK), Sandra Vaka Olsen (NO) og Valérie Collart (FR). Udstillingen kurateres af Kirstine Autzen, cand.mag. i visuel kultur, kunstner og igennem flere år formidler af kunst og fotografi. I udstillingsperioden planlægger vi flere begivenheder i Aarhus, herunder et seminar, samt en publikation med uddybende tekster og kunstnerinterviews. Om FotobiennalenFotobiennalen 2018 vil gennem tre udstillinger og et internationalt symposium sætte fokus på det post-fotografiske og fotografiet i et udvidet felt. På Galleri Image vil man kunne opleve gruppeudstillingen ”New Tactics – moving in a soft field” med fire fotokunstnere kurateret af Kirstine Autzen. Udstillingen udforsker fotografiske hybridformer fra både et materielt og et virtuelt perspektiv med tilhørende seminar om emnet. På Brandts vil man møde en stort anlagt udstilling med omkring 20 kunstnere, der undersøger, hvad det digitale har betydet og betyder for vores forståelse af det fotografiske billede. ”Photography to end all Photography” er kurateret af Jesper Rasmussen og Anna Krogh. Endelig præsenterer Fotografisk Center en soloudstilling med kunstnerduoen AVPD, kurateret af Kristine Kern. Gennem rumlige iscenesættelser og eksperimenter vil udstillingen udfordre vores traditionelle forståelse af fotografi som skabt med et kamera og bundet til en flade.   Som en væsentlig del af Fotobiennalen vil de tre institutioner i samarbejde arrangere et internationalt heldagssymposium om det post-fotografiske billede i et udvidet felt i København. Her vil man bl.a. kunne høre oplæg af internatonale fototeoretikere og kunstnere samt nogle af de aktører og kunstnere, der på forskellig vis har bidraget til de tre udstillinger.   Fotobiennalen 2018 åbner på Galleri Image i Aarhus onsdag den 29. august, efterfulgt af fernisering på Brandts i Odense torsdag den 30. august. Fredag den 31. august vil der være symposium og åbning af Fotografisk Centers udstilling i København.Nyt samarbejde med Portfolio DialogueNår anden udgave af Fotobiennalen åbner dette efterår, vil fotografer og fagfolk fra hele verden fra hele verden for første gang kunne deltage i en international online portofolio review. Fotobiennalens online booking site lanceres i juni 2018 på www.portofoliodialogue.com. Her kan Fotobiennalens deltagende fotografer planlægge online reviews i hele september med et nøje udvalgt reviewer team.Fotobiennalens booking site er nu åben på Portofolio Dialogs nydesignede hjemmeside: www.portfoliodialogue.com/fotobiennalen-2018Hold dig også opdateret på Portofolio Dialogue på Facebook eller Twitter.Foto: Valérie Collart, part of the artwork, My eyes coldly stuffed with silk, 2018, C-PrintUdstillingen er støttet af Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune, Statens Kunstfond og Grosserer L. F. Foghts Fond  
  2018-08-29 16:08:00
  2018-10-28 18:08:00
 • Kristoffer Ørum, Nanna Lysholt Hansen, Sandra Vaka Olsen and Valérie Collart

  From August 29, 2018 to October 28, 2018
  Opening: Onsdag d. 29. august kl. 16-18
  At Galleri Image
  In 2018, Fotobiennalen will be held again in Aarhus, Odense and Copenhagen. As in 2016, when Fotobiennalen first opened, it is a collaboration between Brandts, Fotografisk Center and Galleri Image. Galleri Image contributes to Fotobiennalen with the
  exhibition “New Tactics - moving in a soft field”. The exhibition will be open from August 29th to October 28th 2018. The exhibition explores how visual artists mix photography and other genres to create art in a time where both body and image are transformed through technology. Both bodies and photographs are improved, transformed and further developed into new realities that affect our identity and our culture. The "soft field" of the exhibition points to both the soft surfaces of the body and to software and computer programming. It is in this dynamic field, the exhibiting artists work. They are inspired equally by our classical visual history, but also by facerecognition software on the Internet. The four participating artists are: Kristoffer Ørum (DK), Nanna Lysholt Hansen (DK), Sandra Vaka Olsen (NO) og Valérie Collart (FR). The exhibition is curated by Kirstine Autzen, MA in visual culture, artist and for several years communicator of art and photography. During the exhibition period, we plan several events in Aarhus including a seminar, as well as a publication with in-depth texts and artist interviews. About FotobiennalenThrough three exhibitions and an international symposium, Fotobiennalen will focus on the post-photographic image and photography in an expanded field. The exhibition in Aarhus  "New Tactics - moving in a soft field" and accompanying seminar explores photographic hybrid forms from both a material and a virtual perspective. At Brandts you will meet a large exhibition with 20 artists who investigate the meaning of the digital in regard to our understanding of the photographic image. "Photography to end all photography" is curated by Jesper Rasmussen and Anna Krogh.   Finally, Fotografisk Center presents a solo exhibition with the artist duo AVPD, curated by Kristine Kern. Through spatial settings and experiments, the exhibition will challenge our traditional understanding of photography as created with a camera and bound to a flat surface. As a major part of Fotobiennalen, the three institutions will jointly organize an international full-day symposium in Copenhagen on the post-photographic image in an expanded field. Here you will be able to hear the presentation by international photo theorists and artists as well as some of the biennial's exhibiting artists and other participants who have contributed in various ways to the three exhibitions. Fotobiennalen opens at Galleri Image in Aarhus on Wednesday, 29 August, followed by the opening at Brandts in Odense on Thursday, 30 August. On Friday, 31 August, the international symposium as well as the opening at Fotografisk Center will take place in Copenhagen.A new collaboration with Portfolio DialogueWhen the second edition of Fotobiennalen opens this Fall, photographers and reviewers from all over the world will for the first time be able to take part in an international online portfolio review. Fotobiennalen’s booking site will launch in June 2018 at www.portfoliodialogue.com. Here, photographers will be able to set up online reviews in all of September with a carefully selected reviewer team.   Fotobiennalen's booking site is now live on Portofolio Dialogue's new, redesigned website: www.portfoliodialogue.com/fotobiennalen-2018You can also keep updated on Portofolio Dialogue on Facebook or Twitter.Photo credit: Valérie Collart, udsnit af værket, My eyes coldly stuffed with silk, 2018, C-PrintThe exhibition is supported by Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), Danish Arts Foundation, and Grosserer L. F. Foghts Fond
  2018-08-29 17:11:00
  2018-10-28 19:11:00
 • Festival

  From October 04, 2018 to October 07, 2018
  Opening:
  At Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Glæd dig til den femte udgave af fotobogsfestivalen, Photobook Week Aarhus, der blandt andet finder sted på Galleri Image, Aarhus Arkitektskole, ARoS, Dokk1 og der vil være pop-up udstillinger i eksklusive designbutikker som Verpan fra torsdag d. 4.
  oktober til søndag d. 7. oktober 2018. Fotobogsfestivalen formidler fotobogen i et aktuelt og historisk perspektiv til den brede offentlighed såvel som til de, der arbejder professionelt med fotobogen og fotografiet. Vi har derfor inviteret en række nationalt og internationalt anerkendte udstillere, foredragsholdere, fotografer, fotoforskere, udgivere, arkitekter og ledende kuratorer, som kan formidle fotobogen i et tværfagligt perspektiv. Festivalen repræsenterer således en løbende undersøgelse af mediets udvikling og sætter fokus på den hastigt voksende internationale interesse for fotobøger, som er opstået de seneste år. Publikum kan opleve og tage del i et vitalt område af kunstscenen på nært hold. I en verden, hvor stort set alle bidrager til den globale billedstrøm via de sociale medier, kan festivalen gøre opmærksom på, hvordan den fysiske fotobog giver mulighed for en sjælden fordybelse. Dette års tema fokuserer på det virtuelle og det fysiske gennem brugen af teknologi til at beskrive vigtigheden af det digitale skift for bøger.  Photobook Week Aarhus er et åbent forum, der indleder til diskussioner omkring mediet og består af udstillinger, foredrag, artist talks, debatter og andre spændende events i løbet af festivalen.Som noget nyt i år lanceres Photobook Week Aarhus Dummy Award, hvor vinderen får mulighed for at få publiceret sin egen fotobog på et anerkendt forlag! Prisen sponsoreres af tekstilvirksomheden, Kvadrat. Find yderligere information på http://photobookweek.org/ eller https://www.facebook.com/photobookaarhus/.Photobook Week Aarhus 2018 er støttet af Aarhus Kulturudviklingspulje, Politiken Fonden og Dreyersfond. 
  2018-10-04 17:26:00
  2018-10-07 19:26:00
 • Festival

  From October 04, 2018 to October 07, 2018
  Opening:
  At Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Save the date: Photobook Week Aarhus 2018. The 5th edition of Photobook Week Aarhus will take place between the 4th and the 7th of October, with the events hosted at the Aarhus School of Architecture, Galleri Image, ARoS, Dokk1 and there will be pop-up ex
  hibitions in exclusive designshops like Verpan. The photobook festival convey the photo book in a current and historical perspective to the general public as well as those who work professionally with the photo book and the photograph. We have therefore invited a large number of nationally and internationally recognized exhibitors, lecturers, photographers, photo researchers, publishers, architects and leading curators, who can communicate the photo book in an interdisciplinary perspective. The festival thus represents a continuous study of the media's development and focuses on the increasing international interest in photo books that has emerged in recent years. The audience can experience and participate in a vital area of ​​the art scene. In a world where almost everyone contributes to the global image flow through social media, the festival draws attention to how the physical photo book allows for a rare immersion.  This year's theme is all about the virtual and the physical, using the technological axis to describe the importance of the digital turn for the book. The Photobook Week Aarhus is an open forum of discussion around the medium, featuring exhibitions, artist talks, lectures, debates and conversations, during a weekend packed with interesting events. This year Photobook Week Aarhus Dummy Award will be launched, which allows the winner to publish his or her own photobook at a acknowledged publisher!For more informatiton go to Photobook Week Aarhus' website or Facebook. Photobook Week Aarhus 2018 is supported by supported by Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), Politiken Fonden and Dreyersfond.
  2018-10-04 17:36:00
  2018-10-07 19:36:00
 • Julie Born Schwartz

  From November 02, 2018 to December 19, 2018
  Opening: Fredag d. 2. november kl. 16-18
  At Galleri Image
  Beliggende i den fjerne by Cascia inden for bjergene i det sydlige Umbrien, ligger klosteret Santuario di Santa Rita de Cascia. Klosteret udgør hvilestedet for Sankt Rita (1381-1457), der er blevet kanoniseret som helgenen af umulige formål. Den danske ku
  nstner, Julie Born Schwartz, undersøger arven fra Sankt Rita i videoinstallationen Ex-voto fra 2018. Born Schwartz undersøger arven fra Sankt Rita gennem de daglige aktiviteter hos nonnerne, der for øjeblikket er bosiddende på klosteret, og gennem forbindelsen mellem Sankt Rita og Yves Klein, som havde en dyb fascination for helgenen. På en pilgrimsrejse til Casica donerede han en votivgave til hende, som har ligget gemt, indtil det blev genopdaget efter et jordskælv i 1979. Efter at have fået adgang til det daglige arbejde indenfor klostrets vægge, oplevede Julie Born Schwartz, hvordan nonnerne udfører de mange daglige pligter, som udgør deres form for tro og tilbedelse. I den endelige film frembringer Born Schwartz en meditation om tilhørsforhold og tro, og i sidste ende om selve åndenes natur, som det ses gennem nonnernes lovprisning, og hvis liv holdes inden for murene i Santuario di Santa Rita de Cascia.Julie Born Schwartz er født i 1981. Hun bor og arbejder i København, og er uddannet fra Royal Academy Schools og Goldsmiths Universitet i London. Siden 2011 er hendes værker blevet udstillet i Danmark og i en lang række andre europæiske lande. For yderligere information om Born Schwartz, klik her. 
  2018-11-02 17:38:00
  2018-12-19 19:38:00
 • Julie Born Schwartz

  From November 02, 2018 to December 19, 2018
  Opening: Fredag d. 2. november kl. 16-18
  At Galleri Image
  Nestled in the remote town of Cascia within the mountains of southern Umbrian, lies the monastery Santuario di Santa Rita de Cascia. The monastery is the resting place of Saint Rita (1381-1457), canonized as the Saint of Impossible Causes.   The dani
  sh artist, Julie Born Schwartz, examins the legacy of Saint Rita in the video installation Ex-voto from 2018. She examines the legacy both through the daily activities of the nuns currently resident at the monastery, and through the connection between Saint Rita and Yves Klein, who held a deep fascination for the Saint and, on one pilgrimage to Casica, donated a votive to her which lay forgotten until it’s rediscovery following an earthquake in 1979.   Having been granted unprecedented access and intimacy to the daily workings inside the walls of the monastery, Born Schwartz witnessed the nuns undertake the multitude of daily tasks which constitute their very active form of faith and worship.   In the resulting film Born Schwartz draw out a meditation on belonging and belief, ultimately on the nature of spirituality itself, as seen through the prism of the nuns whose lives are held within the walls of Santuario di Santa Rita de Cascia.  Julie Born Schwartz is born in 1981. She lives and works in Copenhagen, and she is educated from Royal Academy Schools in London and Goldsmiths, University of London. Since 2011 she has been exhibiting in Denmark and several other European countries. For further information about the artist , click here. 
  2018-11-02 17:49:00
  2018-12-19 19:49:00
14 399 0