• Mary Coble

  Fra Januar 12, 2018 til Februar 25, 2018
  Fernisering: Fredag d. 12. januar
  Sted: Galleri Image
  Acting in Numbers handler om modstand og aktivisme med fokus på ikoniske symboler, kropssprog, kampråb og signaler. Den amerikanske kunstner Mary Coble bruger både performance og fotografi for at undersøge og "queere" vores forståelse af steder, hand
  linger, kroppe og historie. Udstillingen er skabt specielt til Galleri Image, og består af eksisterende og nye værker. Den stedsspecifikke installation understøtter deres serielle karakter og viser desuden, hvordan kunstneren udforsker emner som tid og gentagelse i relation til fotografi og performance som udtryksformer. Fotoserien Performing Defiance, der blev bestilt af Statens Kunstfond til projektet Performance photography (2015), viser udsnit fra en langvarig performance, hvori kunstneren igen og igen hævede sin knyttede næve i protest, og forsøgte at ramme en latextrekant med en overflod af glimmer. Værket rummer humor, leg, rod, håb og potentielt nederlag. Mary Coble har gennem de sidste ti år flere gange anvendt blod som redskab i sine performances og værker. Timeline of Disruption (2016) er både den fotografiske dokumentation og det fysiske aftryk af en performance af samme navn, hvor kunstneren fik adskillige linjer ridset på sin hud med blækløse tatoveringer. Den tynde streg af blod fra tatoveringerne blev overført til en rulle papir ved at Coble genopførte kropspositioner anvendt i demonstrationer.  Lys er både kilden og hovedmediet i PULSE (2016). Fotoserien er resultatet af en ti dage lang performance fra den forladte forlystelsespark, Ontario Place Park i Toronto. Her klatrede Coble hver aften op på den store Cinesphere-konstruktion (verdens første permanente IMAX-projektionssystem) for at transformere den til et samlingspunkt for folkelig modstand. Flere morsekodede beskeder blev transmitteret fra konstruktionen ned til deltagere, som var placeret rundt om i forlystelsesparken, og efterfølgende videresendte de beskederne med deres egne lommelygter. Morsekodebeskederne bestod af erklæringer og kampråb brugt i protester og borgerrettighedsbevægelser. We are here (2017) og One Movement (2017) er baseret på efterladte skilte fra demonstrationerne og protesterne mod Donald Trumps indsættelse som præsident i januar 2017. Begge serier tager udgangspunkt i Cobles omhyggelige dokumentation af hegnene omkring Det Hvide Hus. Mary Coble er Master of Fine Arts fra George Washington University, Washington DC, 2004. Bor og arbejder i Göteborg; lektor ved Akademin Valand, Göteborgs universitet siden 2014. Kunstneren har en lang række solo- og gruppeudstillinger bag sig, bl.a. på Overgaden – Institut for Samtidskunst, København; Das Deutsche Historische Museum, Berlin; FADO Performance Art Centre, Toronto.       Lørdag d. 13. januar kl. 14 afholdes artist talk med Mary Coble på Galleri Image. Og d. 27. januar inviteres til seminar med deltagelse af Mary Coble, Annika Lundgren, Stense Andrea Lind-Valdan, Nanna Gro Henningsen og Rune Gade. Nærmere information herom følger. Udstillingen vises til og med 25. februar. Tirsdag-søndag kl. 13.00-17.00. Læs mere om Mary Coble her: http://www.marycoble.com/ Seminar: Acting in Numbers - Linking Photography, Performance and Activismlørdag den 27. januar, 2018, kl. 13-18I løbet af udstillingsperioden vil Galleri Image afholde et seminar med fokus på de komplekse relationer mellem kunst og aktivisme samt fotografi og performance. Deltagerne ved seminaret er Mary Coble selv, som vil opvise en live performance samt være ordstyrer ved en paneldebat. Annika Lundgren vil læse uddrag fra Winter is Coming, som er et igangværende stykke arbejde, hvori hun undersøger forholdet mellem spirituelle praksisser og den nye generation af højreorienterede populister, der har kommet til i det politiske landskab over de sidste 15 år. Projektet er en del af Lundgrens arbejdsserie State of Affairs, som tager udgangspunkt i forskellige aktuelle fænomener og arbejder med dertilhørende ideer og teorier for at skabe nye politiske perspektiver. Kunstner Stense Andrea Lind-Valdan og kunsthistoriker og kritiker Rune Gade deltager med en performativ dialog om deres fælles projekt Fountain. Denne dialog vil forbinde performance og fotografi samt kunsthistorie, kunstnerisk research og kunstnerisk praksis i en produktiv, personlig og intim dialog. Kunstneren Nanna Gro Henningsen vil præsentere abstracts fra A European Afternoon - en samling af sange for ulige stemmer og en video montage præsenterer et historisk og mytisk syn på den politiske og humanitære krise i nutidens Europa. Arbejdets metofologi og historiografi er en montage fra kunst og litteratur til nyheder og henviser til det dialektiske billede af Walter Benjamins æstetiske tænkning. Moderator for seminaret er Judith Schwarzbart, rektor for Det Jyske Kunstakademi. Seminaret er gratis at deltage i. Kom dog gerne i god tid, da der er et begrænset antal sæder.Annika Lundgren er en kunstner baseret i Gøteborg, Sverige, hvor hun arbejder som Deputy Artistic Director på Skogen. I sit tidligere arbejde, har hun gjort brug af billedsprog og vidensproduktion udtrykt gennem marginaliserede former, dette ses blandt andet i performanceserien Strategies of Magic, hvor de bliver brugt som værktøjer for at finde det politiske i forskellige nutidige kontekster. For mere information, se venligst hendes hjemmeside: http://www.annikalundgren.net/Andrea Lind-Valdan er en kunstner baseret i København, som arbejder med maleri i det udvidet felt. Hendes fremgangsmåde er baseret på en malerisk, formel og autobiografisk tilgang, som bevæger sig over i fotografi, performance og skrevne digte, der primært behandler emner så som moderskab, kærlighed, vold og begær. For mere information, se venligst hendes blogs: http://stenseandrealindvaldan.blogspot.se og http://youshouldpopstuff.blogspot.dk/?zx=ea939b332619789dRune Gade er baseret i København, han er kunsthistoriker og kritiker og arbejder som ekstern lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Gade specialiserer sig i dansk og international samtidsfotografis historie og teori samt kønsteori og feminisme, performance, fotografisk pornografi, museologi og udstillingsanalyse og kunstkritik.Nanna Gro Henningsen er en kunstner baseret i Kæbenhavn, Danmark, der arbejder med instillation, tekst, fotografi og video. Hendes metode er at implementere fragmentet som et grammatisk element i rumlige, sproglige eller ikonografiske montager. For at skabe nye aflæsninger eller brud i konventionelle kulturelle, politiske eller historiske  forestillinger, udfordres begrebet historie. Seminaret er på engelsk og er gratis at deltage i. Kom dog gerne i god tid, da der er et begrænset antal sæder.Udstillingen støttes af Statens Kulturfond, Aarhus Kommune og BUPL Solidaritets- og Kulturfond.Foto: Henry Chan fra serien PULSE
  2018-01-12 13:00:00
  2018-02-25 17:00:00
 • Mary Coble

  Fra Januar 12, 2018 til Februar 25, 2018
  Fernisering: Friday January 12th
  Sted: Galleri Image
  Acting in Numbers is about resistance and activism with focus on iconic symbols, body language, chants and signals. The American artist Mary Coble uses both performance and photography to investigate and "queer" our understanding of places, actions, b
  odies and history.   The exhibition is created specifically for Gallery Image, consisting of existing and new works. The site-specific installation supports their serial character and shows how the artist explores topics like time and iteration in relation to photography and performance as form of expressions.   The Performing Defiance Photo Series, commissioned by the Danish arts council for the Performance Photography (2015) project, shows extracts from a durationalperformance in which the artist repeatedly raised her fist in protest and tried to hit a triangle made of latex with an abundance of glitter. The work contains humour, play, messiness, hope and potential defeat.   Mary Coble has been using blood for the past ten years as a tool in her performances and works. Timeline of Disruption (2016) is both the photographic documentation and the physical imprint of a performance by the same title, where the artist had several lines drawn on her body as inkless tattoos. The thin line of blood from the tattoos was transferred onto a roll of paper on the floor by Coble, who embodied the positions of defiance used in demonstrations.   Light is both the source and the main medium in PULSE (2016). The photo series is the result of a ten-day performance from the abandoned amusement park, Ontario Place Park in Toronto. Coble climbed the Cinesphere construction (the world’s first IMAX projection system) every night to transform it as a beacon of protest. A series of Morse code messages was transmitted from the construction to collaborators on the ground positioned throughout Ontario Place Park, and subsequently forwarded the messages with their torches. The Morse messages consisted of statements and chants used in protests and civil rights movements.   We are here (2017) and One Movement (2017) are based on abandoned signs from the demonstrations and protests against Donald Trump's deployment as president in January 2017. Both series are based on Coble's careful documentation of the fences surrounding the White House.   Mary Coble has a Master of Fine Arts from George Washington University, Washington DC, 2004. She is living and working in Gothenburg as a lecturer at the Academy Valand, University of Gothenburg since 2014. The artist has a large number of solo and group exhibitions behind her, among others at Overgaden - Institute of Contemporary Art, Copenhagen; Das Deutsche Historiche Museum, Berlin; FADO Performance Art Centre, Toronto.   On Saturday, January 13th, an artist talk with Mary Coble is held at Gallery Image. And on January 27th there will be a seminar with Mary Coble, Annika Lundgren, Stense Andrea Lind-Valdan, Nanna Gro Henningsen and Rune Gade. Further information on this follows. The exhibition will appear until 25 February. Tuesday - Sunday at 13.00 to 17.00.   Read more about Mary Coble here: http://www.marycoble.com/   Seminar: Acting in Numbers - Linking Photography, Performance and Activism on Saturday January 27, 2018, 1 pm. - 6 p.mDuring the exhibition period, the complex relations between art and activism as well as photography and performance will further be explored in a public seminar with other practitioners. The seminar is in english and will include Mary Coble who will present a live work and facilitate a panel discussion. Annika Lundgren will be presenting extracts from Winter is Coming - an investigation in progress, inquiring into the relationship between spiritualist practices and the new species of right wing populism that has been emerging in the political landscape over the last 15 years. The project belongs to Lundgren's work series State of Affairs which takes its starting point in various current phenomena and operates with the associative linking of ideas and theories to create new political perspectives. Artist Stense Andrea Lind-Valdan and Art Historian and critic Rune Gade will participate with a performative dialogue about their current collaborative project Fountain. This - in progress dialogue - will connect performance and photography as well as art history, artistic research, and artistic practice into a productive, personal, and intimate dialogue. The artist Nanna Gro Henningsen will be presenting abstracts from A European Afternoon - a cycle of songs for unequal voices and a video montage presenting a historical and mythical take on the politics and humanitarian crisis of contemporary Europe. The metofology and historiography of the work is that of montage from art and literature to news media and refers to the dialectical image of Walter Benjamin's esthetic thinking. Moderator of the seminar is Judith Schwarzbart, rector of Jutland Art Academi. Annika Lundgren is an artist, currently based in Gothenburg and presently Deputy Artistic Director at Skogen. She has been employing imagery and gestures of marginalized forms of knowledge production in her previous work such as the performance series Strategies of Magic, using them as tools to locate the political in different contemporary contexts.Please visit her website at: http://www.annikalundgren.net Andrea Lind-Valdan is a Copenhagen, Denmark based artist who works with painting in the extended field. Her work is based on a painterly, formal, and autobiographical approach expanding into photography, performance, and written poetry, dealing primarily with issues such as motherhood, love, violence, and desire. Please visit her blogs here:  http://stenseandrealindvaldan.blogspot.se; http://youshouldpopstuff.blogspot.se Rune Gade is a Copenhagen, Denmark based Art Historian and critic as well as an Associate Professor in the Department of Arts and Cultural Studies at the University of Copenhagen. He specializes in Danish and International contemporary photography's history and theory, performance, gender theory, and feminism, picture pornography, museology and exhibition analysis and art criticism.Nanna Gro Henningsen is a Copenhagen, Denmark based artist who works with instillation, text, photography and video. Her method is to implement the fragment as a grammatical element in spacial, linguistic or iconographic montages. In order to create new readings or breaks in conventional cultural, political or historical imaginations, challenging the concept of history. The exhibition is supported by Danish Arts Foundation, City of Aarhus, and BUPL Solidaritets- og Kulturfond.Photo credit: Henry Chan, from the series PULSE
  2018-01-12 19:00:00
  2018-02-25 17:00:00
 • Lisa Strömbeck

  Fra Marts 02, 2018 til April 29, 2018
  Fernisering: Fredag d. 2. marts
  Sted: Galleri Image
  I udstillingen Consolation viser Lisa Strömbeck det helt nye videoværk The Oldest Tree in the World. Værket afbilder det ældste nulevende træ i verden med et 9550 år gammelt rodsystem på Fulufjället i Dalarna. Herudover viser Strömbeck en ny ser
  ie sort/hvide fotografier af træer lavet med flydende fotografisk emulsion på tykt papir. Hun arbejder i denne udstilling med, hvordan træer og dyr giver en slags trøst i et samfund, som fjerner sig fra naturen, og hvor mennesker i højere grad bor alene. Strömbeck viser også en serie farvefotografier, der er en udvidelse af serien In Bed fra 2016, der fokuserer på den kropslige kontakt mellem mennesker og andre pattedyr. Hun tager afsæt i den nyeste forskning inden for neurovidenskabszoologi og antropologi, der blandt andet beskriver de neuro-kemiske processer, som styrker båndet mellem mennesker og dyr. Forskningen peger på, at kropskontakt mellem mennesker og dyr sænker stress-hormonernes niveau og lindrer fysisk og psykisk smerte.  Strömbeck er født i 1966 i Andrarum i Sverige. Hun bor og arbejder både i Danmark og Sverige. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1999 og arbejder primært med fotografi og video. Hun arbejder i sin kunstneriske praksis blandt andet med den beroligende kontakt mellem mennesker og dyr. Siden 1999 har hun udstillet på adskillige gallerier og museer i Europa og USA. Hun er repræsenteret i større offentlige og private samlinger, herunder Moderna Museet og Uppsala Kunstmuseum i Sverige, Swanljung-samlingen i Finland, Statens Kunstfond og Dansk Filminstitut i Danmark.Læs mere om Lisa Strömbeck her: http://www.lisastrombeck.com/Lørdag d. 3. marts vil Lisa Strömbeck holde en artist talk på Galleri Image.Der vil være mulighed for at opleve Strömbeck give en introduktion til sit kunstneriske virke. Hun vil blandt andet give et indblik i sine arbejdsprocesser, der involverer mørkekammer-arbejde med flydende emulsion. Hertil fortæller hun om sin oplevelse af verdens ældste træ på Fulufjället i Dalarna.
  2018-03-02 12:32:00
  2018-04-29 14:32:00
 • Lisa Strömbeck

  Fra Marts 02, 2018 til April 29, 2018
  Fernisering: Friday March 2th
  Sted: Galleri Image
  For the exhibition, Consolation, at Galleri Image Lisa Strömbeck presents original video work entitled The Oldest Tree in the World. This piece depicts the oldest living tree in the world which is in possession of a 9550-year-old root system at
  Fulufjället in Dalarna. In addition, she shows a unique selection of black and white photographs of trees produced through a liquid photographic emulsion technique on heavy paper. In the exhibition Strömbeck addresses how trees and pets provide a level of comfort and refuge in a society that is moving away from nature, and where people to a greater extent live alone.  Strömbeck also presents an extension of the photo series In bed (2016) that focused on the physical relationships between humans and other mammals. Strömbeck utilizes the latest research in neuroscience and anthropology, describing the neuro-chemical processes that strengthens the link between humans and animals. Research indicates that body contact between humans and animals lowers stress hormones levels and relieves both physical and mental pain.  Lisa Strömbeck was born in 1966 in Andrarum, Sweden, graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 1999 and works primarily with photography and video. She lives and works in Denmark and Sweden. Her artistic practice is, among other things, focused on the soothing contact between humans and animals. Since 1999 she has exhibited her works in several galleries and museums in Europe and the United States. Strömbeck is represented in large public and private collections, including the Modern Museum and Uppsala Art Museum in Sweden, the Swanljung Collection in Finland, the Danish Art Foundation and the Danish Film Institute in Denmark.For more information about Lisa Strömbeck: http://www.lisastrombeck.com/Saturday March 2nd at 2 pm, Lisa Strömbeck will do an artist talk at Galleri Image. This is an opportunity to experience Lisa Strömbeck give an introduction to her art practice. During this talk, Strömbeck will address the themes and works in the exhibition, as well as providing insights in to her darkroom-work practices with liquid photographic emulsion. Additionally, she will discuss her response and experiences in engaging with the world's oldest tree at Fulufjället in Dalarna. 
  2018-03-02 12:43:00
  2018-04-29 14:43:00
4 331 0