Events

 • Fra November 08, 2019 til December 20, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Through various “historical” analogue techniques, Ida Nissen re-investigates the space between the visible and the invisible; a magical space, where new visual phenomena can occur. Central is a series of colour photo frames produced in the closed off sphe
  re of a dark room, without the use of a camera. The process of creation in the dark room will be reflected in the spatial installation and special light fixtures surrounding it in complementary colours.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra November 08, 2019 til December 20, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  I udstillingen gen-undersøger Ida Nissen, via forskellige ”historiske”, analoge teknikker, rummet mellem det synlige og det usynlige; et magisk rum, hvor nye visuelle fænomener kan opstå. Central er en serie af farvefotogrammer produceret i mørkekammerets
  lukkede sfære, uden brug af kamera. Skyggerne fra transparente materialer eksponeres på lysfølsomt papir. Blikket, som i gængs forstand er fotografens primære redskab, er heller ikke en del af processen på dette afgørende stadie, fordi arbejdet forgår i mørke. Billedernes tilblivelsesproces i farvemørkekammeret vil i udstillingen søges afspejlet i den rumlige installering og en særlig lyssætning omkring dem i komplementærfarver.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 03, 2019 til October 06, 2019
  Fernisering:
  Sted: Aarhus
  This year's Photobook Week Aarhus (PWA) will take place from 3 - 6 October. Save the date this fall and look forward to 4 days filled with talks, book market and exhibitions! Photobook Week Aarhus 2019 will offer an interesting programme, in which Da
  nish and international guest-experts will examine the theme "Flatness", through explorations of the page as a flat space, pop-up books, foldable maps and other techniques that defy the flatness of the page. The festival's remaining programme will include a retrospective examination of the legendary exhibition "New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape" and its lasting effect on landscape photography, as well as curated exhibitons of Portuguese and Chilean photobooks, and an exhibition with the "Asia 8", eight winners of the Steidl Book Award in collaboration with the Singapore International Photo Festival. Stay up to date about the festival programme read about previous edition's of PWA on the festival website: http://photobookweek.org/ or on Facebook. Photobook Week Aarhus 2019 will be the 6th edition of the festival, which is a collaboration between Galleri Image and Aarhus School of Architecture. This year, PWA is part of Art Weekend Aarhus. Photobook Week Aarhus represents a continuous study of the evolution and role of the medium. The festival is curated by national and international experts under the leadership of Chief Curator Moritz Neumüller and the curatorial team: Anne Elisabeth Toft, Beate Cegielska and Jesper Rasmussen. PWA 2019 is supported by the Politiken Foundation,The Chilean Ministry of Foreign Affairs, Portugal's Embassy, and the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen).
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 03, 2019 til October 06, 2019
  Fernisering:
  Sted: Aarhus
  I år vil fotobogsfestivalen Photobook Week Aarhus (PWA) finde sted fra d. 3-6. oktober, så sæt kryds i kalenderen dette efterår, hvor du kan glæde dig til 4 dage fyldt med spændende talks, udstillinger og bogmarked! Photobook Week Aarhus 2019 byder på et
  inspirerende program, hvor danske og internationale gæsteeksperter behandler temaet "Fladhed", blandt andet ignennem undersøgelser af fotobogens sider som et fladt rum, foldeud sider, og foldbare landekort, samt brugen af andre greb til at udfordre den flade side. Desuden vil festivalen blandt andet se tilbage på den banebrydende udstilling "New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape" og dens påvirkning på landskabsfotografiet, præsentere kuraterede udstillinger med portugisiske og chilenske fotobøger, og vise en udstilling med "Asia 8", otte vindere af Steidl Book Award i samarbejde med Singapore International Photo Festival. Hold dig opdateret om programmet og læs om forrige udgaver af PWA på festivalens hjemmeside: http://photobookweek.org/ eller på Facebook. Photobook Week Aarhus afholdes for sjette gang og er et samarbejde mellem Galleri Image og Arkitektskolen Aarhus. I år vil PWA være en del af Art Weekend Aarhus. Photobook Week Aarhus repræsenterer en kontinuerlig undersøgelse af mediets rolle og udvikling. Festivalen er kurateret af danske og internationale eksperte under chefkurator Moritz Nuemüllers ledelse og af kuratorteamet: Anne Elisabeth Toft, Beate Cegielska and Jesper Rasmussen. Photobook Week Aarhus 2019 er støttet af Politiken Fonden, Det chilenske udenrigsministerium, Portugals ambassade og Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune).
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra September 13, 2019 til November 03, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Fernisering: Fredag d. 13. september 2019 kl. 16:00 - 18:00 på Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C Galleri Image vil afholde et seminar om udstillingen med lektor i digital æstetik og design Lone Koefoed Hansen, sommerfugleekspert, biolog (Ph
  D) Anne Erlend Eskildsen og kunstner Signe Klejs lørdag d. 28. september kl 14:00.En sommerfugls vingeslag kan forårsage en orkan på den anden side af jorden. Sådan lyder en populær udlægning af kaosteorien, som beskriver hvordan små forandringer i udgangspunktet, kan få enorm betydning i senere stadier af en proces. Udstillingen BLOWN AWAY tager afsæt i kaosteorien og peger på at menneskelige handlinger påvirker omgivelserne og har større konsekvenser end vi kan forudse. Forstår vi i tilstrækkelig grad at vi er et globalt fællesskab hvor alt og alle er under påvirkning? Hvordan tager vi afsked med det der forsvinder som en konsekvens af vores handlinger?Klejs kalder sin videoinstallation et Sommerfugle-Nekropolis da den består af et videoarkiv der gengiver farver og mønstre fra de mere end 12 dagsommerfuglearter der er uddøde i Danmark indenfor få årtier pga. forandringer i deres livsbetingelser. Sommerfuglene kaldes naturens termometre, da de reagerer hurtigt på miljømæssige udsving. Udbredelsen af landbruget og klimaforandringer påvirker flora og fauna og mere end halvdelen af sommerfuglearter herhjemme er derfor truede eller sårbare.I udstillingen er de uddøde arter gengivet i farvet sand, ligesom buddhisternes sandmandalaer – en munketradition der skal minde os om at intet varer evigt, hvor store symmetriske billeder skabes omhyggeligt af farvet sand og efter en tid destrueres under en rituel begivenhed, hvorefter sandet fordeles i naturen. I BLOWN AWAY blæses sommerfuglebillederne væk. Blæsten kommer fra vinddata i realtid fra havet sydøst for New Zealand – bogstaveligtalt talt den anden side af jorden. På den måde synliggøres en direkte påvirkning forårsaget af et lokalt vindforhold langt herfra. Klejs’ seneste værker har det fællestræk at de er foranderlige pga. påvirkning fra omgivelserne. Hun har bl.a. benyttet data fra solnedgangen og lokale vindforhold med henblik på at fremstille samspillet mellem miljø (natur) og værk (kultur).Signe Klejs (f. 1974) er en dansk kunstner uddannet fra Designskolen Kolding og Universität der Künste Berlin indenfor den eksperimenterende mediekunst. I hendes værker udfordrer hun potentialet i den digitale kunst gennem det, hun definerer som relationelle møder mellem krop, miljø og teknologi. Hun arbejder på tværs af kunstarter og hendes værker strækker sig over scenekunst, stedsspecifik kunst, installationer og tværmediale projekter. Hendes kunst har været udstillet over hele Scandinavien, i Europa, Asien og U.S.A. I forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 har hun skabt værket Hesitation of Light. Siden maj 2019 har hendes permanente lysinstallation Zeitgeist præget Kvindemuseet i Aarhus’ facade.Du kan læse mere på hendes hjemmeside www.cygne.dk  Særligt tak til CAVI, Aarhus Universitet.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden og Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune)
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra September 13, 2019 til November 03, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Opening: Friday 13 September 2019 from 4-6 pm at Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus COn Saturday September 28th at 2 pm Galleri Image will host a seminar about this exhibition. In attendance, Professor in Digital Aesthetics and Design, Lone Koefoed
  Hansen, Butterfly expert Anne Erlend Eskildsen and Artist Signe Klejs.A Butterfly flapping its wings can be the cause of a hurricane on the other side of the Earth. That is a popular interpretation of chaos theory, which describes how small changes at the beginning of a process can have significant effect later on. The exhibition BLOWN AWAY is influenced by chaos theory and addresses the ways in which human actions can affect our surroundings and have more impactful consequences than can be predicted. Do we have enough understanding of the fact that we are a global community in which everyone and everything is affected? How do we part with the things that are disappearing as a result of our actions? Klejs refers to her video installation as a Butterfly Necropolis as it consists of a video archive depicting colors and patterns from the more than 12 species of butterflies which are now extinct in Denmark. This extinction which has happened over a few decades and is caused by changes to their living conditions. Butterflies are called nature’s thermometers because they react quickly to environmental changes. Farming of more land and climate changes affect flora and fauna and more than half of the butterfly species here in Denmark are therefore vulnerable or threatened by extinction. In the exhibition, extinct species are depicted with colored sand, like Buddhist sand mandalas – a tradition that is meant to remind us that nothing lasts forever, where monks carefully create large symmetrical images with colored sand that are then destroyed during a ritual, after which the sand is distributed back to nature.In BLOWN AWAY the butterfly images are blown away. The wind is derived from wind data in real time from the sea southeast of New Zealand – literally on the other side of the planet. In this way, the direct effect caused by wind conditions from far away is made visible.Klejs’ latest works all engage with variability as a result of changes in the surrounding environment. She has used data from sources such as the setting sun and local wind conditions, seeking to depict the relationship between environment (nature) and artwork (culture).Signe Klejs (b. 1974) is a Danish artist with a master’s in Design with Digital Media from Design School Kolding and Universität der Künste Berlin, where she studied experimental media art. In her work, she challenges the potential in digital art through what she defines as, relational encounters between body, space and technology. She works across many genres including, stage art, visual arts, site specific art, installations and transmedia projects. Klejs' art has been exhibited all over Scandinavia, in Europe, Asia and the US. During the European Cultural Capital in Aarhus 2017 Klejs created the piece Hesitation of Light. Since May 2019, her permanent light installation Zeitgeist has been installed on the façade of The Women’s Museum in Aarhus.You can read more on her website: www.cygne.dkA special thanks to CAVI, Aarhus University.The Exhibition is supported by Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), Augustinus Fonden and the Danish Arts Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra August 09, 2019 til September 08, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  On Friday August 9th Galleri Image opened the new exhibition Staged Salvations, curated by Lovro Japundžić, which consists of works from three artist selected from the participants in PARALLEL -  European Photo Based Platform's second cycle,&n
  bsp;André Viking (DK), Nils Stelte (DE), and Rocco Venezia (IT). Staged Salvations explores the idea of rituals used as an attempt to overcome the reality that has suddenly become a burden. Our very fragility transforms itself in the productive force that enables separation from the previously practiced patterns. Twisting common modes of perception becomes possible thanks to newly found tactics that can easily disrupt the human mind. Elements of material culture are turned into symbols and creative tools used in performance-like actions that initiate different ways of self-reflection within various communities enabling catharsis and fulfilment. In the quest for self-actualization and self-improvement the body is a primary medium through which a new level of consciousness becomes possible. The exhibition explores themes revolving around rites, rituals and similar acts humans partake in when building up resistancy to the chaos we may experience surrounding us every day. André Viking, Rocco Venezia and Nils Stelte capture such embodiments of individual and collective rituals in the forms of symbols, gestures, expressions, and rhythms. Their work reveals a universal quality in these embodied patterns communicated through performative actions. Rather than depicting clear, linear narratives, these artists introduce incomplete fragments, expressing the liminal quality of rituals in which reality questions itself. Depicted objects and characters can be a part of staged experience or spontaneous and improvised actions that may seem fantastic and dreamlike but are still deeply rooted in common human reality.On Friday August 9th from 4 - 6 pm, the exhibition opened at Galleri Image. On Saturday August 10th at 2 - 3:30 pm, Galleri Image presented talks with Lovro Japundžic and the artists.A catalogue of the same name was published in connection with the exhibition9 August  | 8 September 2019Lovro Japundžić (b. 1990) from Zagreb, Croatia, holds a Master’s in Art History and Sociology. He works as an associate curator at the Miroslav Kraljevic Gallery (GMK) in Zagreb – where he organized his first solo shows – and as an assistant curator at the Organ Vida Photography Festival. Apart from curating, he works as a producer for BADco. – a collaborative performance collective, and co-runs the collective Ziva Muzika, bringing boundary-pushing electronic music to his hometown of Zagreb. He regularly writes essays and art reviews for local and international magazines.André Viking (b. 1989) is a Danish visual artist currently living and working in Copenhagen, Denmark. After graduating from Copenhagen Film & Photography School in 2012, Viking completed the General Studies Program at The International Center of Photography, where he was awarded two ICP Director’s Scholarships. With the strong belief in photography’s subjective yet universal language, André Viking draws from ancient history and myths to explore convoluted relationships between meaning, truth and fiction. Viking’s work has been exhibited internationally, including Copenhagen Photo Festival, Krakow Photomonth, and Filter Space, Chicago. Nils Stelte (b. 1989) is a German Berlin-based photographer. He is a graduate of the Ostkreuz School of Photography where Ute Mahler mentored him and holds a BA in Social Sciences from Humboldt University Berlin. With his background in the social sciences, Stelte's work explores changing socio-political beliefs and examines their influence on the individual. His work In Security won the Münzenberg Forum first prize and was selected and exhibited at Darmstädter Tage der Fotografie, Young PhotoBook – The PhooBook Museum by Markus Schaden, Copenhagen Photo Festival, Athens Photo Festival and Lumix Festival.Rocco Venezia (b. 1991) is an Italian visual artist working mainly with photography. Mythology, literature and the European political and economic situation are the primary sources for his projects. He holds a first class honours degree in Documentary Photography from the Newport University of South Wales. Adding to his practice as a photographer, Rocco works as curator and producer for PHmuseum, and he is the co-founder of Photo Meliggoi, a photography residency in Greece.Staged Salvations is a part of the project PARALLEL - European Photo Based Platform, which was established in order to strengthen cooperation in the European art world as well as an opportunity to develop and establish an effective platform for the exhibition of the work of young artist and curators. You can read more about PARALLEL here.The exhibition is supported by the European commission through their program Creative Europe, The Danish Arts Foundation, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse and the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen).Photo credit: Rocco Venezia
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra August 09, 2019 til September 08, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Fredag d. 9. august åbner Galleri Image gruppeudstillingen Staged Salvations kurateret af Lovro Japundžić, som består af værker af kunstnere udvalgt blandt deltagerne i PARALLEL - European Photobased Platforms anden cyklus: André Viking (
  DK), Nils Stelte (DE), og Rocco Venezia (IT).Staged Salvations udforsker idéen om ritualer brugt i et forsøg på at overvinde en virkelighed der pludselig føles som en byrde. I udstillingen transformeres elementer af den materielle kultur til symboler og kreative værktøjer der bliver brugt i performancelignende handlinger som initierer forskellige tilgange til selvrefleksion indenfor diverse fællesskaber, hvilket muliggør en ny forløsning og tilfredsstillelse.  I forbindelse med ustillingen blev der udgivet et katalog af samme navn.Fernisering: d. 9 august fra kl. 16-18. Artist talks: d. 10 august fra kl. 14-15:30 med Lovro Japundžić og kunstnerne.9. august  | 8. september 2019Lovro Japundžić (f. 1990) fra Zagreb, Kroatien er cand.mag i kunst og sociologi. Han arbejder som kurator ved Miroslav Kraljevic Galleriet (GMK) i Zagreb, hvor han organiserede sit første soloshow, og som assisterende kurator for Organ Vida Photography Festival. Udover sin kuratering, arbejder han som producer for BADco. - en kollaborativ performance gruppe, og er også med til at styre gruppen Ziva Muzika, som bringer grænsebrydende elektronisk musik til hans hjemby, Zagreb. Han skriver løbende essays og kunstanmeldelser for lokale og internationale blade.André Viking (f. 1989) er en dansk billedkunstner, som bor og arbejder i København. Han er uddannet på KBH Film og Fotoskole I 2012 og færdiggjorde derefter sit studie på The International Center of Photography, hvor han vandt to ICP legater. Med en stæk tro på fotografierts subjektive omend universelle sprog, trækker André Viking spor fra oldtidshistorie og -myter for at udforkse forholdet mellem betydning, sandhed og fiktion. Vikings værker har været udstillet international, blandt andet på Copenhagen Photo Festival og Filter Space, Chicago. Nils Stelte (f. 1989) er en tysk fotokunstner, som bor og arbejder I Berlin. Han er uddannet på the Ostkreuz School of Photography og har en bachelor I Samfundsvidenskab fra Humboldt Universitet, Berlin. Han benytter sin baggrund indenfor samfundsvidenskab, når han udforsker ændringer i sociopolitiske overbevisninger i sine værker, og undersøger deres indflydelse på individet. Hans værk In Security vandt førstepræmien ved Münzenberg Forum og blev udvalgt og udstillet på Darmstädter Tage der Fotografie, Young PhotoBook – The PhooBook Museum af Markus Schaden, Copenhagen Photo Festival, Athens Photo Festival og Lumix Festival.Rocco Venezia (f. 1991) er en italiensk billedkunstner der hovedsageligt arbejder indenfor fotografi. Mytologi, literatur og den politiske og økonomiske situation I Europa er fokuspunkterne i hans værker. Han blev uddannet med honours I Dokumentarisk Fotografi ved Newport University, South Wales. Udover hans fotografiske virke, arbejder Rooco som kurator og producent for PHmuseum, og  han er medstifter af Photo Meliggoi, et fotografisk residensprogram i Grækenland. Staged Salvations er en del af PARALLEL - European Photobased Platform, som er et initiativ støttet af Europa-Komissionen gennem deres kulturprogram Creative Europe, der arbejder for at styrke nye kunstnere og fremme samarbejdet i Europas fotografiske kunstverden. Du kan læse mere om PARALLEL her.Udstillingen er støttet af Europa-Kommissionen gennem deres kulturprogram Creative Europe, Statens Kunstfond, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune).Foto: Rocco Venezia
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
8 dk events98f253ce9cdb4507e97cb627bb660646