Events

 • Fra May 01, 2020 til June 28, 2020
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  This May, Galleri Image has invited renowned Chinese artist Wang Ningde to Aarhus, in connection with his exhibition No Name, which opens 16-18 on 1 May 2020. The exhibition is a part of CuluturalChina 2020. A symposium will be held May 2 2020 11 am
  - 5 pm about chinese contemporary art, arranged in collaboration with China Studies at Aarhus University.  About the exhibition No Name at Galleri Image:Since 2015, the Chinese artist Wang Ningde has visited different cities in China and photographically collected thousands of paint smears in urban spaces, organizing them into formal categories, and then using them to cover over photographs found on the Internet. Wang Ningde photographs the paint smears and through digital photo editing reutilizes them in composite photographic pieces that resemble something more akin to paintings — where the original subjects are slowly but surely hidden away. Distinctive markings can frequently be seen on the walls of public spaces in many Chinese cities. These markings are the result of paint that has been applied to cover over informal advertisements. The content of these small advertisements ranges from plumbing and locksmith services ads, to selling fake medicine, drugs, or even want ads for sex partners. Due to the rapid proliferation of such illicit postings, city management must hire staff to deal with them. The resulting paint smudges, sometimes blending in with the background wall, sometimes wildly prominent and gestural, become an efficient and cautionary way to cover them up. A record of confrontation and contradiction between two groups, these paint marks make visible the invisible operation of power.      No Name originates from small instances of contradiction, and points to unnamed mark makers, nameless scenes, unnamed individual participants of group events. Here, the artist uses photographs to cover over images, obtaining a painterly effect, humorously referring to the complex and oft-entangled relationship between photography and painting throughout the history of art.About the Artist: Wang Ningde (b. 1972) graduated from the Photography Department at Luxun Academy of Fine Arts in 1995 and now lives and works in Beijing. Working mainly with photography and installation, Wang is one of the leading artist photographers in contemporary China. Using multiple forms to expand the boundaries of the language of image art, his work foremost explores questions about the language and nature of the photographic image. At the same time, his work manifests a keen subjective sensibility in response to contemporary issues.The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, the S.C. Van Foundation, the Augustinus Foundation, The Aarhus Stiftstidende Foundation and the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen)CulturalChina 2020:The exhibition is part of CuluturalChina, which celebrates the 70th anniversary of the diplomatic relationship between Denmark and China and is organised by Galleri Image in collaboration with Aarhus University, The Women's Museum, Øst for Paradis, LiteratureXchange and Folkeuniversitetet, Aarhus. The festival will, among other things, include a symposium on 2 May, a talk and tour about the exhibition at Galleri Image on 28 May, two talks with Chinese authors during the LiteratureXchange festival, an exhibition with Chinese posters at The Women's Museum and a film showing at Øst for Paradis - Art Cinema in November. Furthermore, Aarhus Theater will show the play Made in China 30 April - 16 May 2020. The theater play is a docufiction about the destruction of the european self believe as a higher power, in a time where the global powerbalance has titled towards the east.   
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra May 01, 2020 til June 28, 2020
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Dette forår har Galleri Image inviteret den anerkendte kinesiske kunstner Wang Ningde til Aarhus i forbindelse med hans udstilling “No Name”, som har fernisering d. 1. Maj 2020 kl. 16-18 hos Galleri Image. Udstillingen er en del af festivallen CulturalChi
  na 2020. Heldagssymposium afholdes d. 2. Maj kl. 11-17 om kinesisk samtidkunstkunst, arranget i samarbejde med Kinastudier ved Aarhus Universitet.  Om udstillingen "No Name" på Galleri Image:Siden 2015 har kunstneren Wang Ningde besøgt forskellige byer i Kina og foretaget en fotografisk indsamling af tusinde overmalinger i byrummet, organiseret dem i formelle kategorier og brugt dem til at tildække fotografier fundet på internettet. Wang Ningde fotograferer malingpletterne og genanvender, ved hjælp af digital billedredigering, penselstrøgene i fotografiske værker, der til slut snarere ligner malerier – hvor de oprindelige motiver er blevet langsomt, men sikkert udvisket. Overmalingerne Wang Ningde har indsamlet er en bevidnelse af en konfrontation mellem den kinesiske stat og illegale aktører. I mange kinesiske byer må man kun hænge reklamer op på dertil anviste pladser i byrummet, og af den grund vælger mange at sætte deres reklamebeskeder (for alt fra VVS-arbejde til salg af falsk medicin og seksuelle ydelser) op på ulovlig vis. Imidlertid sørger myndighederne rutinemæssigt for at fjerne dem, ved at overmale de illegale reklamer i nuancer, der sommetider går i et med væggen, men ofte er meget bemærkelsesværdige. Disse markeringer i byrummet er en effektiv og afvarslende måde at overdække beskederne på og synliggør samtidig magtens usynlige handlinger. "No Name" er en sort-humoristisk kommentar på de sjuskede ”forsvindingspunkter” i byrummet, der klodset vidner om en bagvedliggende magtudøvelse. Den maleriske effekt der opnås, når kunstneren bruger fotografier til at tildække billeder, refererer med et glimt i øjet til det komplekse og ofte sammenviklede forhold mellem fotografi og maleri gennem kunsthistorien. Om Wang Ningde: Wang Ningde (f. 1972) blev uddannet ved Photography Department ved Luxun Academy of Fine Arts i 1995 og arbejder nu i Beijing. Han arbejder hovedsageligt med fotografi og installation, og er en af de førende fotografiske samtidskunstnere i Kina. Ved at bruge adskillige kunstformer til at udvide grænserne for billedkunstens sprog, udforsker hans værker spørgsmål vedrørende kunst og natur i det fotografiske billede. Samtidigt manifesterer hans arbejde en livlig subjektiv sensibilitet, der besvarer nutidige problematikker.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, S. C. Van Fonden, Augustinus Fonden, Aarhus Stiftstidendes Fond og Aarhus Kommune (Kulturudviklingspuljen). CulturalChina 2020:Udstillingen "No Name" er en del af CulturalChina, der fejrer 70året for det diplomatiske forhold mellem Danmark og Kina og er arrangeret af Galleri Image i samarbejde med Aarhus Universitet, Kvindemuseet, Øst for Paradis, LiteratureXchange og Folkeuniversitetet, Aarhus. Festivalen vil bl.a. indebære et symposium d. 2. maj, et oplæg og omvisning på Galleri Image d. 28. maj, to oplæg med kinesiske forfattere under LiteratureXchange festivalen, en udstilling med kinesiske plakater på Kvindemuseet og en filmvisning i Øst for Paradis i november 2020. Derudover viser Aarhus Teater forestillingen Made in China den 30. april-16.maj 2020. Forestillingen er en doku-fiktion om den europæiske kulturs krakelerende selvfortælling om overlegenhed i en tid, hvor den globale magtbalance er tiltet mod øst. 
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 06, 2020 til April 26, 2020
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Den 6. marts 2020 kl.16-18 byder Galleri Image velkommen til fernisering på soloudstillingen Stages of Conception af den danske billedkunstner Myne Søe-Pedersen. Udstillingen vil blive vist frem til 26. april 2020.  Stages of Conception viser he
  lt nye værker af kunstneren og er Søe-Pedersens første udstilling på Galleri Image. Hendes tilgang til det fotografiske medie er kendetegnet ved at være en stadig udforskning af fotografiets grundlæggende natur, såvel som dets udvidede muligheder. I Stages of Conception sammenstiller hun grupperinger af værker i en undersøgelse af et betydningsladet sted, og de kollektive såvel som personlige forestillinger, der knytter sig hertil.Udgangspunktet er et nedlagt psykiatrihospital udenfor Nykøbing Sjælland, som var fungerende imellem 1915 og 2015. Hospitalet blev bygget efter nye og idealistiske standarder, det ligger naturskønt og har haft små tilhørende haver og værksteder, og det giver på mange måder et positivt indtryk, når man besøger det i dag. Samtidig rummer stedets historie mange forskellige skæbner og fortællinger om psykiatrien som institutionaliseret behandlingsform. I dag bruges bygningerne til andre formål, men de rummer også et lille lokalt drevet museum for det psykiatriske hospitals historie.Kunstnerens personlige forhold til stedet er knyttet til hendes søster, som i en periode både var tilknyttet hospitalet som patient og boede i et hus i nærheden af hospitalsgrunden og den tilstødende skov.De subjektive forestillinger om det psykiatriske hospital, og det, som det repræsenterer, bliver samtidig informeret af de kollektive forestillinger: Den psykiatriske kulturhistorie har indlejret stærke billeder i vores kollektive hukommelse, og det er i bevidstheden om dette, at hun i sin undersøgelse har været særligt interesseret i stedets lille museum. Museer kan i høj grad ses som steder, hvor vi iscenesætter vores fælles historie og forsøger at få den til at give mening.Undersøgelsen har dermed tre lag: det personlige, det specifikke og det kollektive. De tre lag informerer hinanden i en åben og processuel udforskning af begreber som forsvinding, hukommelse, forestillinger og virkelighed. Igennem gentagne besøg på hospitalet og det omliggende område, research i museets samlinger og arkiver, samt performative handlinger, har Søe-Pedersen ønsket at opnå en særlig tilstand af kropslig tilstedeværelse. Samtidig er denne insisterende tilgang et forsøg på at ophæve prædefineret logik i en kontekst, der er mættet af betydninger og fortællinger.Udstillingen består af fire separate, men også forbundne grupperinger af værker. Disse tager udgangspunkt i hospitalets teaterscene, flugtredskaber fra museets samling, et håndskrevet brev fra kunstnerens søster, og i den skov, som ligger i forbindelse med hospitalets grund.Fotoværket vist til højre bærer titlen And her hair was covered with leaves som del af en fotoserie bestående af 8x10” farvenegativer, som Søe-Pedersen har nedgravet i en skov bag det Psykiatriske Hospital ved Nykøbing Sjælland. Negativet har ligget i skovbunden i to dage. Derefter er det fremkaldt og printet som kontaktark i mørkekammeret. Om Kunstneren:  Myne Søe-Pedersen er en dansk kunstner, født i 1972, uddannet fra Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam og Cooper Union School of Art i New York i 2001. Hun arbejder med fotografi og er inspireret af dets udvikling og proces. Hun er interesseret i de historiske overgange, hvor et system transformeres mellem det rationelle, irrationelle, virkelige og fiktive. I Søe-Pedersens praksis beskæftiger hun sig med lag af information, som kan være konkrete, men som også kan skabe en abstraktion i undersøgelsesprocessen. Hun har tidligere udstillet både nationalt og internationalt i blandt andet Odense, København, Paris, Tyskland, Amsterdam og Ystad. I 2007 modtog hun Fogtdals Fotopris.   Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond & Århus Kulturudviklingspuljen.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 06, 2020 til April 26, 2020
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  On March 6 2020 between 4pm and 6pm, Gallery Image invites you to the opening of the solo exhibition Stages of Conception by Danish visual artist Myne Søe-Pedersen. The exhibition will be on display until April 26, 2020. Stages of Conception shows br
  and new work by the artist and is Søe-Pedersen's first exhibition at Gallery Image. Her approach to the photographic media is characterized by an ongoing exploration of the basic nature of photography, as well as its expanded possibilities. In Stages of Conception she juxtaposes groupings of works in an investigation of a significant place, and the collective as well as personal notions associated with it. The site of investigation is a closed psychiatric hospital outside of Nykøbing Sjælland (in the northwest of Zealand, DK), which was in use between 1915 and 2015. The hospital was built to new and idealistic standards: Placed in idyllic surroundings and with gardens and workshops on the grounds, it makes a positive impression when you visit it today. At the same time, the place has been the site of a diversity of personal destinies, as well as histories of psychiatry as an institutionalized form of treatment. Today, the buildings are used for other purposes, but they also house a small locally run museum for the history of the psychiatric hospital. The artist's personal relationship with the place is connected to her sister, who for a period was a regular patient at the hospital, while she was also living in a house near the hospital grounds and the adjoining forest. The personal conceptions of the psychiatric hospital and what it represents are simultaneously informed by the collective conceptions: Psychiatric cultural history has embedded strong images in our collective memory, and it is in the awareness of this that Søe-Pedersen has been particularly interested in the small museum of the place. Museums can in many ways be seen as places where we stage our shared history in an attempt to make meaning of it. The study thus has three layers: the personal, the specific and the collective. The three layers inform each other in an open and process-oriented exploration of concepts such as disappearance, memory, conceptions, and reality. Through repeated visits to the hospital and the surrounding area, research in the museum's collections and archives, as well as performative actions, Søe-Pedersen has been striving to achieve a state of physical immersion. At the same time, this insistent approach is an attempt to get rid of predefined logic in a context that is saturated with meaning and narratives. The exhibition consists of four separate yet connected groupings of works. These are grounded in the hospital’s theatre stage; in escape tools from the museum's collection; in a handwritten letter from the artist's sister; and in the forest close to the hospital grounds.The photo displayed on the right is titled And her hair was covered with leaves as a part of a photoseries consisting of 8x10" color-negatives, which Søe-Pedersen buried in the woods behind the psyciatric hospital. The negative has been buried under ground for two days. Afterwoods it has been produced and printed as a contact print in a darkroom. About the artist: Myne Søe-Pedersen is a Danish artist, born in 1972, graduated from the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam and Cooper Union School of Art in New York in 2001. She works with photography and is inspired by its development and processes. Søe-Pedersen is interested in the historical transitions, in which a system is transformed, alternating between rational, irrational, real and fictitious. In her practice, she is preoccupied with layers of information, which can be concrete, but which can also be an abstraction in the investigative process. Previously she has exhibited both national and internationally in cities as Odense, Copenhagen, Paris, Germany, Amsterdam and Ystad. In 2007 she received Fogtdals Photoaward. The exhibition is supported by The Danish Arts Foundation & The City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen)
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra January 10, 2020 til March 01, 2020
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  From 16-18 on 10 January 2020, Galleri Image hosted the opening of visual artist Sasha Huber’s first solo exhibition in Denmark. The artist was present and a representative from the Finnish Cultural Institute in Denmark opened the exhibition. On 11 J
  anuary at 14, Galleri Image hosted an artist talk with Sasha Huber.AGASSIZ (ALL) OVER by Sasha Huber is an exhibition presenting a selection of her artistic contributions to the long-term project and activist campaign “Demounting Louis Agassiz” (which was founded by historian and activist Hans Fässler in 2007). The project’s goal has been to challenge the ongoing celebration of Swiss-born naturalist and glaciologist Louis Agassiz (1807-1873) – an influential racist and pioneering thinker of apartheid. The perception of him has since changed considerably due to the efforts of the campaign. The focal point of AGASSIZ (ALL) OVER is the video piece KARAKIA - the resetting ceremony, in which Sasha Huber, accompanied by greenstone carver Mr. Jeff Mahuika (Kāti Māhaki, Poutini Kāi Tahu), unnames an Aotearoa New Zealand glacier, which had previously been named after Louis Agassiz. This “unnaming” is reminiscent of one of the first actions of protest in the campaign, which revolved around the renaming of Agassizhorn, a mountain top in the Swiss alps, to Rentyhorn. The name-change was in honour of Renty, an enslaved man from Congo, who Agassiz commissioned the photographer Joseph T. Zealy to photograph in 1850, and the new name was emblematic of the silent and anonymous victims of racism. The exhibition also includes the fictional lecture My racism is a humanism written by Hans Barth, Agassiz scholar and "Demounting Louis Agassiz" committee member. The lecture is performed by the actor Thomas Götz as Agassiz, who attempts to vindicate himself and his theories. Alongside the two videos, AGASSIZ (ALL) OVER features three series, each of which dismantle Agassiz and his legacy in their own way: The Mixed Traces, Evidence and Agassiz Down Under. These works bear witness to the historical base, and to its continuing resonance within the landscape and within visual practices that survey and violate the colonised body. Sasha Huber has worked with the “Demounting Louis Agassiz” campaign since 2008 in several countries such as Switzerland, Brazil, Scotland, Aotearoa New Zealand, Canada and USA where she has used her voice and body to mediate the ways in which the historic narrative was lacking. About the Artist:Sasha Huber (CH/FI) is a visual artist of Swiss-Haitian heritage, born in Zurich, Switzerland in 1975. She is currently based in Helsinki, Finland and holds an MA from the University of Art and Design in Helsinki (presently University of Arts). Huber's work is primarily concerned with the politics of memory and belonging, particularly in relation to colonial residue left in the environment. She is occupied with the underlying subtle threads that connect the past with the present and works with performance-based interventions, videos, photography, archival materials, collaborations and publications. Huber has had solo exhibitions at the Hasselblad Foundation Project Room in Gothenburg, and has participated in numerous international art festivals such as the 29th Biennial of São Paulo in 2010, the 19th Biennale of Sydney in 2014 and the 56th la Biennale di Venezia in 2015 (collateral exhibition: Frontier Reimagined). In 2018, Huber received the State Art Award in the category visual arts given by the Arts Promotion Centre, Finland. Presently, Huber is undertaking practice-based PhD studies at the Department of Art and Media at the Zurich University of the Arts. The exhibition is supported by The Danish Arts Foundation, the Swiss Arts Council Pro Helvetia and The Finnish Cultural Institute in Denmark. Image: Sasha Huber, KARAKIA The Resetting Ceremony, video 4:30 min, Still photo by Tom Hoyle, 2015  
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra January 10, 2020 til March 01, 2020
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C.
  Fra 16-18 d. 10. januar havde Galleri Image fernisering på billedkunstneren Sasha Hubers første soloudstilling i Danmark. Kunstneren var tilstede, og udstillingen blev åbnet af en repræsentant fra Det Finske Kulturinstitut i Danmark. Kl 14 d. 11. jan
  uar afholdte Galleri Image en artist talk med Sasha Huber.  Udstillingen AGASSIZ (ALL) OVER præsenterer en række af Sasha Hubers kunstneriske bidrag til langtidsprojektet og aktivistkampagnen ”Demounting Louis Agassiz” (som blev påbegyndt af historikeren Hans Fässler i 2007). Projektets mål er at udfordre den igangværende fejring af schweiziskfødte naturforsker og glaciolog, Louis Agassiz (1807-1873) – en indflydelsesrig racist og pionerende tænker indenfor apartheid. Opfattelsen af ham har siden ændret sig betydeligt på grund af kampagnens indflydelse. Hovedværket i AGASSIZ (ALL) OVER er videoen KARAKIA – the resetting ceremony, hvori Sasha Huber, ledsaget af Jeff Mahuika (Kāti Māhaki, Poutini Kāi Tahu), udfører en navnefratagelse af en gletsjer i Aotearoa New Zealand, som tidligere har været navngivet efter Louis Agassiz. Denne “navnefratagelse,” minder om en af Hubers første protestaktioner i kampagnen, som havde til formål at omdøbe Agassizhorn, en bjergtop i de schweiziske alper, til Rentyhorn. Dette var en hyldest til Renty, en mandlig slave fra Congo, som Agassiz egen fotograf Joseph T. Zealy fotograferede i 1850. Det nye navn skulle symbolisere racismens tavse og anonyme ofre. Endvidere fremvises en video med den fiktive forelæsning My Racism is a Humanism, som er skrevet af Agassizforskeren Hans Barth, som også er et medlem af "Demounting Louis Agassiz" kommitteen. Forelæsningen er fremført af skuespilleren Thomas Götz som Agassiz, der forsøger at retfærdiggøre sig selv og sine teorier.Derudover indeholder udstillingen tre værkserier, som på hver deres måde konfronterer Agassiz og hans arv; The Mixed Traces, Evidence og Agassiz Down Under. Værkerne bærer vidne til den historiske baggrund, og til fortsættelsen af resonansen af landskabet og i den visuelle praksis der bedømmer og nedværdiger den koloniserede krop. Sasha Huber har arbejdet med “Demounting Louis Agassiz” projektet siden 2008, og har fortsat projektet i en række andre lande såsom Schweiz, Brasilien, Skotland, Aotearoa New Zealand, Canada og USA, hvor hun har brugt sin stemme og krop til at formidle historiens mangelfulde fortælling.  Om Kunstneren:Sasha Huber (CH/FI) er en billedkunstner af schweizisk-haitisk herkomst, født i Zürich, Schweiz i 1975. Hun bor og arbejder i Helsinki, Finland, og har en kandidatgrad fra University of Art and Design i Helsinki (University of Arts). Huber er optaget af de underliggende, subtile tråde, der forbinder fortiden med nutiden, og arbejder med performancebaserede interventioner, video, fotografi, arkivmaterialer og publikationer. Omdrejningspunktet for hendes arbejde er erindringspolitik og tilhørsforhold, især i relation til kolonialismens efterladenskaber i vores omgivelser. Huber har haft soloudstillinger både ved Hasselblad Centeret i Göteborg og har også deltaget i flere internationale kunstfestivaler som f.eks. São Paulo Biennalen 2010, Sydneybiennalen i 2014 og Venedig Biennalen i 2015. I 2018 modtog Huber the State Art Award i kategorien billedkunst af the Arts Promotion Centre, Finland. Huber tager desuden i dag en praksisbaseret PhD ved Afdelingen for Kunst og Medier ved Zurich Kunstuniversitet. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, det Schweiziske Kunstråd Pro Helvetia og Finlands Kulturinstitut i Danmark.Billede: Sasha Huber, KARAKIA - The Resetting Ceremony, video 4:30 min, Still af Tom Hoyle, 2015
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
6 dk events98f253ce9cdb4507e97cb627bb660646